คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาคาร 51 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ (045)352000-29 ต่อ 1600,1620