++คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรียนเชิญ ผุ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุม คณะกรรมการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน

 วันนี้ (๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุม คณะกรรมการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน โดยมีอาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

พิธีไหว้ครูคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันนี้ (๘ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีเป็นอย่างเรียบง่าย ประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู ขับเสภาเทิดพระคุณครู การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม ต่อด้วยตัวแทนนักศึกษาเชิญพานหนังสือให้ประธานในพิธีเจิม เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนแต่ละสาขานำพานที่เตรียมไว้ลำเรียงไปไหว้บูชาครูอย่างนอบน้อม ตามลำดับ
----------------------------

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท "นักศึกษาผู้มีจิตอาสาและขาดแคลนทุนทรัพย์"

วันนี้ (๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท "นักศึกษาผู้มีจิตอาสาและขาดแคลนทุนทรัพย์"

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่นี่ ...

(ผู้อนุมัติสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

https://bit.ly/304mPGJ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กำหนดการ
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา แม่ดีเด่นราชภัฏ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ลงนามถวายพระพร บริเวณด้านหน้าหอประชุมไพรพะยอม
- ชมวีดิทัศน์ “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ) ตามลำดับ ดังนี้
๑. สโมสรนักศึกษา ทั้ง ๑๑ คณะ
- คณะเกษตรศาสตร์
- คณะครุศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะนิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
๒. องค์การบริหารนักศึกษา
๓. ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๔. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๕. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๖. ศูนย์สุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๗. สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ตามลำดับ ดังนี้
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สำนักงานตรวจสอบภายใน
- สำนักงานอธิการบดี
- สำนักบริการวิชาการชุมชน
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๘. คณะตามลำดับ ดังนี้
- คณะเกษตรศาสตร์
- คณะครุศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะนิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
๙. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๐. สมาคมศิษย์เก่าเทา-ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๐. ชมรมข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๒. “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และแม่อาวุโส
๑๓. รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
เวลา ๐๙.๑๕ น. - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี (ผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืน)
- ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ประธานในพิธี เข้านั่งประจำที่รับรอง
- ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ และไปยังโต๊ะเพื่อลงนามถวายพร (ผู้เข้าร่วมพิธีลุกขึ้นยืน)
- ประธานในพิธี ไปยังโต๊ะหมู่เครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพ
- ประธานในพิธี ประจำที่แทนพิธี และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน)
- ประธานในพิธี นำกล่าว “ทรงพระเจริญ” ๓ ครั้ง ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ แล้วกลับเข้านั่งประจำที่รับรอง
เวลา ๐๙.๔๕ น. - ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ต่อประธานในพิธี
- การแสดงพิธีเปิด โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- พิธีกรเชิญ “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ขึ้นบนเวที
- นักศึกษาทุกคนร่วมร้องเพลง “ค่าน้ำนม”
- ประธานในพิธี มอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
- ประธานในพิธี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
- ผู้แทน “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กล่าวความรู้สึก
- “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ รับมอบมาลัยจากลูกหรือตัวแทน
- ดนตรีบรรเลงเพลง “ค่าน้ำนม”
- ผู้ร่วมงานแสดงความยินดีแก่ “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
เวลา ๑๑.๐๐ น. - เสร็จพิธี

หมายเหตุ :
๑. แต่ละหน่วยงาน จัดพานพุ่มดอกมะลิ หน่วยงานละ ๑ พาน
๒. แต่ละหน่วยงาน ส่งตัวแทนวางพานพุ่มดอกมะลิ ประมาณ ๖-๑๐ ท่าน
๓. การแต่งกาย
- อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (วิชาการ-สนับสนุน) พนักงานราชการ แต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ชุดสุภาพ (สีฟ้า)
- แม่ดีเด่นราชภัฏ และแขกผู้มีเกียรติ แต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ชุดสุภาพ (สีฟ้า)
- นักศึกษา แต่งกายชุดเครื่องแบบนักศึกษา
๔. “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ ท่าน
๕. การถวายความเคารพ ชาย-คำนับ หญิง-ถอนสายบัว
๖. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

"วันหยุดมหาวิทยาลัยฯ เดือนสิงหาคม"

ฝนโปรยมาทุกวันเลย... รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

เพลงนำของเดือนนี้ ถูกนำไปใช้เป็นเพลงนำของภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่ง ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้มีนักแสดงนำหญิง (นางเอก) สาวสวย... ซึ่งเคยสมรสกับนักการเมืองหนุ่ม ที่ได้รับคำชื่นชมจาก รมว.กระทรวงมหาดไทย ในการอภิปรายนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ที่ผ่านมา

ถามเอาใจคอการเมือง และดูว่าเพื่อน ๆ ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองขนาดไหน

ถามว่า "นักการเมืองหนุ่มคนนี้ มีชื่อ - สกุลจริง ชื่อเล่น และสังกัดพรรคการเมืองใด?"

ตอบใต้โพสต์และแชร์สาธารณะ ภายในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม นี้ ลุ้นรับเสื้อยืดใต้ร่มเงา เทาชมพูสวย ๆ นะคะ

#เสื้อยืดใต้ร่มเงาเทาชมพู
#ปฏิทินวันหยุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมโครงการปลูกบัวเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมจิตอาสา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมโครงการปลูกบัวเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณสระบัว ด้านข้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 1

เริ่มเปิดรับสมัครอนุกรรมการดำเนินงาน องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด ( สามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้ )
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
.
.
ส่งใบสมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานองค์การนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 (เวลาราชการเท่านั้น)
.
.
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดการส่งใบสมัคร 
เวลา 16.30 น.
วันสัมภาษณ์คัดเลือกและประกาศผล 
.
ลิ้งค์ Download ใบสมัคร : 
https://drive.google.com/file/d/1WUo4s-rHhEHRnbrFAyi4JHd6fKqaDEgE/view?fbclid=IwAR21wuNeXOe1h0ahCCUTqdVRvF3Nw1XOxpkVR1l2n28GcNH9dYARzK0PTnQ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 "น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที"

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 "น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที"
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น.
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#ไหว้ครูราชภัฏอุบลฯ #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข#ไหว้ครู62 #องค์การUBRU62 #UBRU

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมชมการประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปี 2561

 

12 กันยายน 2561 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมชมการประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปี 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
ในโอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมให้คะแนนน้องหล้าคำแพง 
โดย
กดว้าว 2 คะแนน 
กดแชร์ 3 คะแนน 
น้องหล้าคำแพง จากเพจองค์การบริหารนักศึกษาwww.facebook.com/ubru.ongkan/?ref=br_rsสำหรับคณะใดที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับ รางวัลขวัญใจน้องหล้าคำแพง ประจำปี 2561

SUM-MA-PI Concert 2018 ลานพอก ราชภัฏอุบลฯ ชมฟรี!!!

++SUM-MA-PI Concert 2018 ลานพอก ราชภัฏอุบลฯ ชมฟรี!!!++

--------------------------------------

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจทางดนตรี ร่วมชมการเสนอผลงานทางดนตรี ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ชั้นปีที่ 4 ภายใต้ชื่องาน ''SUM-MA-PI Concert 2018'' ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

SUM-MA-PI Concert 2018 เป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมความสนุกสนาน ผสมผสานแนวดนตรีหลากหลายรูปแบบ จากการแสดงของวงดนตรีบิ๊กแบนด์ (Big Band) บรรเลงประกอบจินตะลีลาของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางดนตรี ด้วยการนำองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้ในการนำการแสดงผลงานทางดนตรีผ่านการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้

งานแสดงโชว์ของ Sum ma pi เริ่มแสดงเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป แบ่งเป็นชุดการแสดงเป็น 8 ชุด ได้แก่

1.ชุดการแสดง Overture 
2.ชุดการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ 
3.ชุดการแสดง Love story 
4.ชุดการแสดง เพลงสากล
5.ชุดการแสดง Medley เพลงยุค 90
6.ชุดการแสดง Medley เพลง สกา 
7.ชุดการแสดง Medley เพลงอีสาน 
8.ชุดการแสดง Medley เพลง ลูกทุ่ง 

-------------------------------------

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียทางโทรทัศน์ 

ใกล้เข้ามาแล้ววว!! การสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ 
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
#ขอเชิญชวนทุกท่านฟรี นักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม 
#โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียทางโทรทัศน์ 
ในวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึก HU) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยวิทยากรรับเชิญผู้มากด้วยความสามารถ
#คุณบดินทร์_บำบัดนรภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
สื่อกราฟิกและมัลติมีเดียทางโทรทัศน์
พิธีกรรายการช่างประจำบ้าน AMARIN TV
#รับจำนวน 100 คนเท่านั้น!!
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร 092 524 3897 (คุณนุ๊กนิ๊ก)
สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/XnfNiAMr07mPvniz1
ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง  อาจารย์  (จำนวน 1 อัตรา)

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์  (จำนวน 1 อัตรา)

รับทั่วประเทศ 1,102 อัตรา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมสรรพากร

รับทั่วประเทศ 1,102 อัตรา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมสรรพากร     

อ่านต่อได้ที่ : http://www.kruwandee.com/news-id35087.html

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 

 

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id35066.html

(เงินเดือน18,000.-บ.)กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

(เงินเดือน18,000.-บ.) กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต ๔)

อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท

ประเภท :    บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล การจัดระบบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และจัดทำเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่รับมอบหมาย 

กณฑ์การประเมิน :    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ที่มา : http://www.jobplazza.com/news-id153.html

แม่บ้านใช้เวลาว่างเลี้ยง ‘จิ้งหรีด’ ขายเสริมรายได้กำไรงาม

แม่บ้านใช้เวลาว่างเลี้ยง ‘จิ้งหรีด’ ขายเสริมรายได้กำไรงาม ผลตอบรับดี นำไปแปรรูป ทำน้ำพริกจิ้งหรีด จิ้งหรีดอบ ยำจิ้งหรีด คิดสูตรเอง

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 200 ม.4 บ้านป่ากอ ต.คลองชีล้อม จ.ตรัง น.ส.ภัทราภรณ์ ศรีปราง อายุ 45 ปี แม่บ้านหันมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีด กล่าวว่า ตนเองเป็นแม่บ้าน ได้ดูรายการทีวีรายการหนึ่งก็ได้เก็บเบอร์ไว้แล้วหลังจากนั้นไลน์ก็เด้งขึ้นมา และถามว่าตนเองสนใจไหม  อ่านต่อ

 

ที่มา https://news.mthai.com/economy-news/714577.html

หลุมพอเพียง.....ปลูกทุกอย่างในหลุมเดียว ลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ

++หลุมพอเพียง.....ปลูกทุกอย่างในหลุมเดียว ลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ++

-------------------------------------------------------------------

หลุมพอเพียง คือ การปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว หลุมที่ว่านี้ไม่ได้สภาพเป็นหลุมลึก ๆ แต่เป็นการปลูกพืชเป็นกลุ่ม ขนาดที่น่าลองทำคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร แต่สำหรับคนที่มีพื้นที่ว่าง เพื่อเตรียมปลูกพืช อาจจะทำหลายๆหลุม ขนาดที่กำลังพอแรง คือขนาดกว้าง 80 – 100 เซนติเมตร จะทำวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ ระยะห่างระหว่างหลุม 4 x4 เมตร ถ้ามีพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ 100 หลุม หรือถ้าไม่มีที่เป็นผืนก็สร้างหลุมไว้ตามหัวไร่ปลายนา มุมบ้าน หลังครัว ขอบบ่อน้ำ ริมทางเดิน ได้หมด

หลุมพอเพียง เป็นวิธีการบริหารจัดการสิ่งที่อยู่ในหลุม เริ่มจากเตรียมพื้นที่ตามขนาดที่กำหนด แล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปวงกลมหรือเป็นล็อกสี่เหลี่ยม จากนั้นปลูกไม้ในหลุมนี้ ลงได้ถึง 4 – 5 ประเภทในหลุมเดียว เพื่อลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ และเกื้อต่อการกำจัดศัตรูพืชเพราะให้ทุกอย่างเกื้อกูลอันเอง


ต้นไม่ที่จะปลูกในหลุมแบ่งเป็น5ประเภท


1. ไม้พี่เลี้ยง เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา เก็บน้ำ เก็บความชื้นโดยเฉพาะช่วงร้อนหรือหน้าแล้ง เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม ควรปลูกทางทิศตะวันตก เพราะช่วยบังแสงช่วงบ่ายที่อากาศร้อนจัด เป็นพี่เลี้ยงให้พืชที่ไม่ชอบแดดจัดมาก ได้กล้วยเครือแรกเมื่อปลูก 1 ปี ก็ตัดทิ้ง ปล่อยหน่อใหม่ให้ทำงาน


2. ไม้ฉลาด เป็นไม้ข้ามปี ที่สามารถเอาตัวรอดได้ดี เก็บผลได้นานพอสมควร เช่น ชะอม ผักหวาน มะละกอ ผักติ้ว ผักเม็ก เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 1 เดือนไปเรื่อยๆ


3. ไม้ปัญญาอ่อน หรือ ไม้รายวัน เป็นไม้ล้มลุกปลูกง่าย ตายเร็ว ต้องคอยปลูกใหม่ ดูแลรดน้ำทุกวัน แต่เก็บผลได้เร็ว ได้ทุกวัน เช่น พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า ฟักทอง แตงไทย แตงกวา ผักบุ้งจีน คะน้า เป็นต้น เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 15 วัน


4. ไม้บำนาญ เป็นไม้ผลยืนต้น ใช้เวลาปลูก 2 - 4 ปี แต่เมื่อให้ผลผลิตแล้ว เก็บกิน เก็บขายได้เรื่อย ๆ เช่น ขนุน มะม่วง มะนาว กระท้อน เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา เป็นต้น ในหลุมหนึ่งควรเลือกปลูกแค่ประเภทเดียว


5. ไม้มรดก เป็นกลุ่มไม้ใช้สอยที่อายุยืน ใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน ตัดขาย ก็ได้เงินก้อนใหญ่หรือจะเอาไว้ใช้ซ่อมแซมบ้านก็ได้ เช่น ประดู่ สักทอง ยางนา สะเดา พะยูง ชิงชัน ไม้พวกนี้เป็นไม้ใหญ่ ปลูกฝั่งตรงข้ามกับต้นกล้วย


พื้นที่ใต้ร่มเงาหรือบริเวณหลุมที่มีการเตรียมดินใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินรดน้ำและดูแล ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมาก แทนทีจะปล่อยให้วัชพืชขึ้นเป็นภาระที่ต้องคอยกำจัด การปลูกพืชบางอย่างที่มีกลิ่นเฉพาะ ช่วยไล่แมลงศัตรูพืช นอกจากนั้นยังเป็นกุศโลบายที่ทำให้พืชหลักที่ต้องการปลูก เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ป่ายืนต้น เจริญเติบโตและมีโอกาสรอดสูง เพราะผู้ปลูกจะคอยห่วงใย หมั่นดูแล ทำให้พืชหลัก ดังกล่าวเจริญเติบโตดีกว่าปกติอีกด้วย และหากพืชชนิดใด ชนิดหนึ่งจะเบียดเบียนพืชอื่นมากเกินไปก็คอยควบคุมให้เหมาะสม ตัดแต่งทรงพุ่ม จัดพืชหรือเถาเลื้อยให้เหมาะสม สำหรับพืชพี่เลี้ยงก็ไม่ต้องมาก ในหนึ่งหลุมปลูกกล้วยเพียง ๑ -๒ ต้น เท่านั้น คือ ต้นที่กำลังให้เครือ อีกหนึ่งต้นสำรองไว้สำหรับเครือต่อไปนอกนั้นให้ขุดหน่อไปขายหรือไปปลูกที่อื่น


การปลูกหญ้าแฝกล้อมต้นไม้หลักไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหลุมพอเพียงหรือไม้เดี่ยวรากหญ้าแฝกจะเป็นร่างแหในแนวดิ่งช่วยยึดดินให้คงรูปเปรียบเสมือนกระถางธรรมชาติ เพราะปมรากแฝกจะ ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน ช่วยดูดซับน้ำในดินไว้ แทนที่จะซึมหายลงใต้ดินอย่างรวดเร็ว กอแฝกที่เบียดชิดช่วยดักตะกอนดินซึ่งรวมปุ๋ยที่ใส่ และ ใบแฝกที่ตัดมาคลุมดินยังช่วยรักษาดินให้ชุ่มชื้นในที่สุดก็ย่อย

ที่มา : http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1430206176

เชื่อมั่น "โคบาลบูรพา" เดินหน้าเต็มสูบ

เชื่อมั่น "โคบาลบูรพา" เดินหน้าเต็มสูบ

ตามที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่า โครงการโคบาลบูรพา ที่ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมาจะซ้ำรอย "โคพลาสติก-โคล้านตัว" นั้น

กษ. โดย กรมปศุสัตว์ ขอยืนยันว่าจะไม่เกิดเช่นนั้นอีกอย่างแน่นอน เพราะมีการดำเนินการที่รัดกุมเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม มิใช่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองเช่นในอดีต

ขอให้ทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานรัฐ เกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และสมาคมโคเนื้อฯ ร่วมมือกันขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินโครงการอย่างจริงจัง และเกาะติดอย่างต่อเนื่อง

กรมปศุสัตว์ย้ำจุดแข็งของ โครงการโคบาลบูรพาหลายประการ เช่น

1. การจัดหาแม่โคเนื้อ 30,000 ตัว ราคาตัวละ 30,000 บาท กำหนดคุณสมบัติเป็นพันธุ์พื้นเมือง ความสูงไม่น้อยกว่า 1.15 ม. และ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. ซึ่งโตเต็มวัย มีความแข็งแรง เข้ากับสภาพพื้นที่ได้ดี และ มีความพร้อมในการขยายพันธุ์ แตกต่างจากโครงการในอดีตที่แจกโคอายุน้อย พันธุ์ต่างประเทศ ทำให้ไม่มีความพร้อม และ ไม่เกิดผล

2. กษ. มีการเตรียมพร้อมให้กับเกษตรกรที่จะยืมแม่โคเนื้อไปดำเนินการ เช่น การลดพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชอาหารสัตว์ การเตรียมอาหารโค การสร้างโรงเรือน และ การเลี้ยง นอกจากนี้ พื้นที่เลี้ยงอยู่ในย่านเดียวกัน ทำให้ทีมสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์เข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึง

3. ในระหว่างเกษตรกรยังไม่มีผลผลิตจากโคเนื้อ เกษตรกรจะมีรายได้จากการปลูกพืชเดิม ซึ่งทยอยลดพื้นที่ลงในระยะเวลา 6 ปี และ มีรายได้จากมูลโค/พืชอาหารสัตว์

4. เกษตรกรใช้เงินลงทุนน้อย เนื่องจากได้ยืมแม่โคเนื้อจากธนาคารโคเนื้อ เกษตรนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ในระยะเวลา 6 ปี เมื่อครบกำหนด เกษตรกรส่งคืนแม่โคเนื้อที่เกิดใหม่ในลักษณะเดียวกับที่ยืมไป ซึ่งเกษตรกรทำสัญญาชัดเจนกับกรมปศุสัตว์

5. สถานการณ์ตลาดโคเนื้อ ประเทศไทยมีโคเนื้อลดลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 8 ล้านตัว เหลือ 4.8 ล้านตัว และ จ.สระแก้ว อยู่ในทำเลที่เหมาะสม เชื่อมต่อกับชายแดน พื้นที่เศรษฐกิจ และ กทม. มีช่องทางตลาดมาก

ทั้งหมดนี้ เกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งใน จ.สระแก้ว ในปี 2560 เพียงจังหวัดเดียวของประเทศ เนื่องจากพื้นที่ขาดแคลนน้ำ แต่ปลูกข้าว เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยน แต่ไม่มีทุน ไม่มีโอกาส ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีแบบอย่างพื้นที่ข้างเคียงเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปเลี้ยงโคเนื้อ สำเร็จ มีรายได้ ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสร้างชีวิตใหม่ โดย กษ. สนับสนุนอย่างเป็นระบบ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ. ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 60 เพื่อตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้ง พร้อมทอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ และ ได้มอบนโยบายให้จังหวัดาระแก้ว และ หน่วยงานใน กษ. จัดทำโครงการโคบาลบูรพาเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาในระยะยาว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รมว.กษ. มีความมุ่งมั่นยกระดับเกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอ มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร การดำเนินการต้องบูรณาการ และ ทำทั้งระบบด้วยความโปร่งใส ตั้งแต่ขั้นการผลิต ถึง การตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Credit: ทีมข่าวก้าวเกษตร  facebook  : ก้าวเกษตร

วิธีปลูกเห็ดระโงก นอกฤดูกาลด้วยวิธีง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน

วิธีปลูกเห็ดระโงก  
ขั้นตอนแรก
ต้องเก็บดอกเห็ดระโงกแก่ ที่ดอกกำลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว แก่มากๆเชื้อเห็ดมันหลุดหมดแล้ว ให้นำมาขยี้ผสมกับน้ำเปล่า เห็ด 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร นำไปมารดบริเวณโคลนต้นไม้ เช่น ต้นยางนา ต้นพะยอม ต้นมะม่วง ต้นแคร์บ้าน ต้นลำใย เพราะต้นไม้พวกนี้เห็ดระโงกจะชอบเกิด


วิธีการคือขุดบริเวณรอบๆ โคลนต้นไม้แล้วเอาน้ำเชื้อเห็ดเทลงราดให้ทั่วบริเวณโคลนไม้ ตามด้วยปุ๋ยคอก และดินกลบบางๆ ปุ๋ยคอกจะช่วยให้เห็ดระโงกเกิดได้ดี รอฝนตกเห็ดระโหกก็จะเกิด

อ่านต่อได้ที่ : https://todaynewsth.com/pandastation/?p=4672

กระทรวงเกษตรฯ ยันไทยไม่ขายทุเรียนอ่อนในญี่ปุ่น หลังเป็นข่าวในโซเชียล

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์ภาพทุเรียนอ่อนวางขายในประเทศญี่ปุ่น โดยอ้างว่าเป็นทุเรียนที่ส่งไปขายจากประเทศไทย จนลูกค้าขอคืนเงิน ทำให้เกิดความอับอายนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะถือว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการส่งออกผลไม้ของไทย

โดย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว และยืนยันว่าทุเรียนที่วางขายในประเทศญี่ปุ่นเป็นทุเรียนแก่ทั้งหมด รวมถึงในภาพที่แชร์ในเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวด้วย ซึ่งสังเกตได้จากเมล็ดทุเรียนจะมีสีน้ำตาล ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้กำหนดให้เกษตรกรต้องตัดทุเรียนแก่ที่ยังดิบจากต้นเพื่อส่งออก ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 7 - 10 วัน ผู้บริโภคปลายทางจึงจะรับประทานได้

อย่างไรก็ตาม จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการสังเกตและเลือกผลทุเรียนสำหรับบริโภคให้กับผู้ค้าและผู้บริโภคในต่างประเทศ รวมถึงจะติดป้ายกำหนดวันบริโภคให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ที่มา : http://s.ch7.com/228602