การประชุมคณาจารย์และข้าราชการคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันนี้ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน การประชุมคณาจารย์และข้าราชการคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

--------------------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ ประสานความร่วมมือโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สร้างเครือข่ายบูรณาการระบบการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยื่น

++คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ ประสานความร่วมมือโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สร้างเครือข่ายบูรณาการระบบการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยื่น++

--------------------------------------------------

วันนี้ (๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ เข้าพบ ดร.ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เพื่อประสานความร่วมมือวางแผนและกำหนดแนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบการศึกษา การบริการวิชาการแก่ชุมชน ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน การใช้พื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการพัฒนาชุมชนสังคม สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป

--------------------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

++คณะเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐++

--------------------------------------

วันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

--------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม 

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ศึกษาดูงาน การทำปุ๋ยชีวภาพ การจัดฟาร์มม้าพื้นเมือง

++นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ศึกษาดูงาน การทำปุ๋ยชีวภาพ การจัดฟาร์มม้าพื้นเมือง++
---------------------------------------
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.สุรีรัตน์ บุตรพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาจารย์กิตติ วิรุณพันธุ์ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ เข้าศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้นักศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย การผลิต มาตรฐาน คุณสมบัติ การเก็บรักษา การใช้ และประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ ตลอดจนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า ให้แก่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และเกษตรกร ณ ชุมชนนราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

จากนั้นศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน .เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินได้อย่างเหมาะสม นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน และผลิตเพื่อจำหน่ายทางการค้า ณ แสงทองฟาร์ม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

เวลาต่อไปเข้าศึกษาการจัดฟาร์มม้าพื้นเมือง ที่ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร บ้านดอนชาด ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชนในแถบอำเภอโขงเจียมและสิรินธร นิยมใช้ม้าเป็นพาหนะในชีวิตประจำวัน ต่อมา ม้าได้ลดความสำคัญลง และมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากท้องถิ่น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของม้าพันธุ์พื้นบ้าน อันเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าว จึงเกิดการรวมกลุ่มบุคคลผู้สนใจก่อตั้งเป้นชมรมอนุรักษ์พันธุ์ม้าพื้นบ้านสิรินธรขึ้น โดยความเห็นชอบและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายศิวะ แสงมณี) หัวหน้าโครงการในพระราชดำริป่าดงนาทาม (พ.อ.พิเชษฐ์ วิสัยจร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับตำบลถึงจังหวัด จึงได้ก่อตั้ง ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร ขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนตั้งแต่การจัดพื้นที่ในการเตรียมทำฟาร์ม การดูนิสัยของม้า การฝึกขี่บังคับม้า การให้อาหาร และวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่อม้า

 

การศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยได้เรียนรู้จากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จจากการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

---------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด Google Drive

 #เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

 

ม.ราชภัฎอุบลฯ ร่วมจิตอาสาปลูกพืชสมุนไพรศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (สารภีท่าช้าง)

++ม.ราชภัฎอุบลฯ ร่วมจิตอาสาปลูกพืชสมุนไพรศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (สารภีท่าช้าง)++
---------------------------------------
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (สารภีท่าช้าง) บ้านใหม่สารภี ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมจิตอาสาปลูกพืชสมุนไพรศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (สารภีท่าช้าง) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานและให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ โดยมีกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านร่วมลงแรง และได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
---------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด Google Drive  

#ภาพโดย ดร.สังวาล สมบูรณ์
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
 

ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

----------------------------------------------------

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

แบบเสนอประวัติผลงาน

แบบเสนอชื่อ

ปฏิทินคณะกรรมการสรรหาคณดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อบังคัดมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
+++++++++++++++++++++++++++++
ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของรองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ จะครบวาระ ๔ ปี

ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

มีหน้าที่ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

มีมติให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ ประจำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถเสนอชื่อ

ประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด คนละไม่เกิน ๑ รายชื่อ

โดยส่งด้วยตนเองได้ที่ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

+++++++++++++++++++++++++++++++

เรียงข้อมูลตามนี้
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2554

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

4. แบบเสนอประวัติและผลงาน

----------------------------------------------------

ที่มา : http://www.ubru.ac.th/index.php/pasasumpun/4876-news60-12-8-1

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐

++ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐++

-----------------------------------------------------

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในโอกาสนี้ได้พระราชทานโล่เกียรติยศอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และอีกหลายแห่ง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ (THE EAKIN LAUGESEN MEMORIAL FUND) ได้มอบเงินดอกผลจากกองทุนฯ ให้เป็นรางวัลแก่อาจารย์ดีเด่นประจำปีของทุกสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศโดยหมุนเวียนกันไป โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับในปี ๒๕๖๐ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยเป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับวงการศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ด้วยความอุตสาหะ เพียรพยายาม ทั้งยังผลิตผลงานทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ในระดับชาติและสากล อันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวเข้าสู่สังคมสารสนเทศโดยสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นศาสตราจารย์พิเศษ ระดับ 11 ประจำแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และยังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง รวมทั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นอกจากนี้อาจารย์ยังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสภาการศึกษา ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ (THE EAKIN LAUGESEN MEMORIAL FUND) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยแมรี เอกิ้น เลาเกเซ่น (Mary L.Laugesen) บุตรีคนสุดท้ายของ ดร.จอน เอ เอกิ้น (John Anderson Eakin) เป็นผู้จัดตั้งกองทุน โดย ดร.จอน เอ เอกิ้น นั้น เป็นชาวอเมริกันที่เดินทางมาประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๓ และปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนคิงส์คอลเลจ ทั้งนี้ ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย โดยอุทิศเวลาและความรู้ความสามารถ เพื่อผลงานทางการศึกษาของเยาวชนไทยเป็นอย่างมาก สำหรับ อาจารย์แมรีลูกสาวของ ดร.จอน เอ เอกิ้น ผู้จัดตั้งกองทุนฯ เคยทำหน้าที่เป็นอาจารย์แผนกภาษาต่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ก่อนจะมาเป็นอาจารย์ในแผนกต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึงในบั้นปลายของชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ มา ณ โอกาสนี้

-----------------------------------------------------

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

#งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 


ขอบคุณ ข่าวและภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

24 กันยายน นี้ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัด

++ 24 กันยายน นี้ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัด++
***********************************************************
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ดำเนินการสอบ (ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 4 แห่ง ได้แก่ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. โรงเรียนนารีนุกูล
3. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
4. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางและหลีกเลี่ยงในบริเวณสนามสอบดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา “บทบาทการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ” โดยรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ

++ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา “บทบาทการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ” โดยรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ++
************************************
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา หัวข้อ “บทบาทการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ” โดย คุณรภัสสรณ์ รังสีกาญจน์ส่อง ผู้จัดการบริษัทสีสัน หรรษา ทราเวล และรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องบัวพิสุทธิ์ 4 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

ม.ราชภัฏอุบลฯ เตรียมแถลงข่าว งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคอีสาน

++ม.ราชภัฏอุบลฯ เตรียมแถลงข่าว งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคอีสาน+

*********************************************

วันที่ 18 กันยายน 2560 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงานแถลงข่าว และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยมีการประชุมชี้แจงข้อบังคับ ระเบียบการแข่งขันกีฬา และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา เวลา 09.00 น. จากนั้นจะมีการแถลงข่าว เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมโกมุท อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสถาบันการศึกษา จำนวน 28 แห่ง เข้าร่วมแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่มา : http://www.guideubon.com/2.0/pr-ubon/2675/

กลับมาแล้วตามคำเรียกร้อง!!!! สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาให้บริการก่อนสอบกลางภาค 2/2560

กลับมาแล้วตามคำเรียกร้อง!!!!
-------------------------------------------
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาให้บริการก่อนสอบกลางภาค 2/2560 บริการน้ำดื่ม กาแฟ ขนม ฟรี!!! เช่นเคย พิเศษ!! เวลา 18.00 น. ของทุกวัน จับฉลากรับ มาม่าคัฟ ฟรี!!! งานนี้ ซานตาคลอส มาเอง ไม่มาอ่านหนังสือ ไม่ได้แล้ว
-------------------------------------------
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2560

++ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2560++

-----------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ลูกจ้างขั่วคราว และนักศึกาาชั้นปีที่ 1 ทุกหมู่เรียน เข้าร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม 


**โดยให้การเข้าร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2560 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน

-----------------------------------------

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
 

 

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ชาว UBRU ใช้บริการ E-book ประเภท นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ หนังสือเสียง ได้แล้ววันนี้

++ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ชาว UBRU ใช้บริการ E-book ประเภท นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ หนังสือเสียง ได้แล้ววันนี้++

************************************************

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาว UBRU  ใช้บริการหนังสืออิเล็คทรอนิกส์(E-book) ประเภท นิตสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ และหนังสือเสียง ได้ที่สำนักวิทยบริการฯ tel.045352000

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคณะ/ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวด "การประกวดชุดรีไซเคิล ในงานเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๖,๐๐๐ บาท 

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคณะ/ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวด "การประกวดชุดรีไซเคิล ในงานเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๖,๐๐๐ บาท 
++++++++++++++++++++++++++++++++
หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยจะทำการประกวดในงานวันมหิดล ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
++++++++++++++++++++++++++++++++
สอบถามเพิ่มเติมที่ เบอร์ 094-2714242

Smart Freshy 4.0 2017

"Smart Freshy 4.0 2017" 

***********************************************

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมชมการประกวด Smart Freshy 4.0 2017 ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง และอัตลักษณ์ความเป็นคณะ ตลอดจนการหลอมรวมความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมชมการแสดงดนตรีจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินค่าย Smallroom ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง  อาจารย์  (จำนวน 1 อัตรา)

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์  (จำนวน 1 อัตรา)

รับทั่วประเทศ 1,102 อัตรา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมสรรพากร

รับทั่วประเทศ 1,102 อัตรา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมสรรพากร     

อ่านต่อได้ที่ : http://www.kruwandee.com/news-id35087.html

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 

 

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id35066.html

(เงินเดือน18,000.-บ.)กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

(เงินเดือน18,000.-บ.) กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต ๔)

อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท

ประเภท :    บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล การจัดระบบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และจัดทำเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่รับมอบหมาย 

กณฑ์การประเมิน :    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ที่มา : http://www.jobplazza.com/news-id153.html

หลุมพอเพียง.....ปลูกทุกอย่างในหลุมเดียว ลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ

++หลุมพอเพียง.....ปลูกทุกอย่างในหลุมเดียว ลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ++

-------------------------------------------------------------------

หลุมพอเพียง คือ การปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว หลุมที่ว่านี้ไม่ได้สภาพเป็นหลุมลึก ๆ แต่เป็นการปลูกพืชเป็นกลุ่ม ขนาดที่น่าลองทำคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร แต่สำหรับคนที่มีพื้นที่ว่าง เพื่อเตรียมปลูกพืช อาจจะทำหลายๆหลุม ขนาดที่กำลังพอแรง คือขนาดกว้าง 80 – 100 เซนติเมตร จะทำวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ ระยะห่างระหว่างหลุม 4 x4 เมตร ถ้ามีพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ 100 หลุม หรือถ้าไม่มีที่เป็นผืนก็สร้างหลุมไว้ตามหัวไร่ปลายนา มุมบ้าน หลังครัว ขอบบ่อน้ำ ริมทางเดิน ได้หมด

หลุมพอเพียง เป็นวิธีการบริหารจัดการสิ่งที่อยู่ในหลุม เริ่มจากเตรียมพื้นที่ตามขนาดที่กำหนด แล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปวงกลมหรือเป็นล็อกสี่เหลี่ยม จากนั้นปลูกไม้ในหลุมนี้ ลงได้ถึง 4 – 5 ประเภทในหลุมเดียว เพื่อลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ และเกื้อต่อการกำจัดศัตรูพืชเพราะให้ทุกอย่างเกื้อกูลอันเอง


ต้นไม่ที่จะปลูกในหลุมแบ่งเป็น5ประเภท


1. ไม้พี่เลี้ยง เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา เก็บน้ำ เก็บความชื้นโดยเฉพาะช่วงร้อนหรือหน้าแล้ง เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม ควรปลูกทางทิศตะวันตก เพราะช่วยบังแสงช่วงบ่ายที่อากาศร้อนจัด เป็นพี่เลี้ยงให้พืชที่ไม่ชอบแดดจัดมาก ได้กล้วยเครือแรกเมื่อปลูก 1 ปี ก็ตัดทิ้ง ปล่อยหน่อใหม่ให้ทำงาน


2. ไม้ฉลาด เป็นไม้ข้ามปี ที่สามารถเอาตัวรอดได้ดี เก็บผลได้นานพอสมควร เช่น ชะอม ผักหวาน มะละกอ ผักติ้ว ผักเม็ก เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 1 เดือนไปเรื่อยๆ


3. ไม้ปัญญาอ่อน หรือ ไม้รายวัน เป็นไม้ล้มลุกปลูกง่าย ตายเร็ว ต้องคอยปลูกใหม่ ดูแลรดน้ำทุกวัน แต่เก็บผลได้เร็ว ได้ทุกวัน เช่น พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า ฟักทอง แตงไทย แตงกวา ผักบุ้งจีน คะน้า เป็นต้น เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 15 วัน


4. ไม้บำนาญ เป็นไม้ผลยืนต้น ใช้เวลาปลูก 2 - 4 ปี แต่เมื่อให้ผลผลิตแล้ว เก็บกิน เก็บขายได้เรื่อย ๆ เช่น ขนุน มะม่วง มะนาว กระท้อน เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา เป็นต้น ในหลุมหนึ่งควรเลือกปลูกแค่ประเภทเดียว


5. ไม้มรดก เป็นกลุ่มไม้ใช้สอยที่อายุยืน ใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน ตัดขาย ก็ได้เงินก้อนใหญ่หรือจะเอาไว้ใช้ซ่อมแซมบ้านก็ได้ เช่น ประดู่ สักทอง ยางนา สะเดา พะยูง ชิงชัน ไม้พวกนี้เป็นไม้ใหญ่ ปลูกฝั่งตรงข้ามกับต้นกล้วย


พื้นที่ใต้ร่มเงาหรือบริเวณหลุมที่มีการเตรียมดินใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินรดน้ำและดูแล ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมาก แทนทีจะปล่อยให้วัชพืชขึ้นเป็นภาระที่ต้องคอยกำจัด การปลูกพืชบางอย่างที่มีกลิ่นเฉพาะ ช่วยไล่แมลงศัตรูพืช นอกจากนั้นยังเป็นกุศโลบายที่ทำให้พืชหลักที่ต้องการปลูก เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ป่ายืนต้น เจริญเติบโตและมีโอกาสรอดสูง เพราะผู้ปลูกจะคอยห่วงใย หมั่นดูแล ทำให้พืชหลัก ดังกล่าวเจริญเติบโตดีกว่าปกติอีกด้วย และหากพืชชนิดใด ชนิดหนึ่งจะเบียดเบียนพืชอื่นมากเกินไปก็คอยควบคุมให้เหมาะสม ตัดแต่งทรงพุ่ม จัดพืชหรือเถาเลื้อยให้เหมาะสม สำหรับพืชพี่เลี้ยงก็ไม่ต้องมาก ในหนึ่งหลุมปลูกกล้วยเพียง ๑ -๒ ต้น เท่านั้น คือ ต้นที่กำลังให้เครือ อีกหนึ่งต้นสำรองไว้สำหรับเครือต่อไปนอกนั้นให้ขุดหน่อไปขายหรือไปปลูกที่อื่น


การปลูกหญ้าแฝกล้อมต้นไม้หลักไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหลุมพอเพียงหรือไม้เดี่ยวรากหญ้าแฝกจะเป็นร่างแหในแนวดิ่งช่วยยึดดินให้คงรูปเปรียบเสมือนกระถางธรรมชาติ เพราะปมรากแฝกจะ ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน ช่วยดูดซับน้ำในดินไว้ แทนที่จะซึมหายลงใต้ดินอย่างรวดเร็ว กอแฝกที่เบียดชิดช่วยดักตะกอนดินซึ่งรวมปุ๋ยที่ใส่ และ ใบแฝกที่ตัดมาคลุมดินยังช่วยรักษาดินให้ชุ่มชื้นในที่สุดก็ย่อย

ที่มา : http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1430206176

เชื่อมั่น "โคบาลบูรพา" เดินหน้าเต็มสูบ

เชื่อมั่น "โคบาลบูรพา" เดินหน้าเต็มสูบ

ตามที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่า โครงการโคบาลบูรพา ที่ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมาจะซ้ำรอย "โคพลาสติก-โคล้านตัว" นั้น

กษ. โดย กรมปศุสัตว์ ขอยืนยันว่าจะไม่เกิดเช่นนั้นอีกอย่างแน่นอน เพราะมีการดำเนินการที่รัดกุมเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม มิใช่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองเช่นในอดีต

ขอให้ทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานรัฐ เกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และสมาคมโคเนื้อฯ ร่วมมือกันขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินโครงการอย่างจริงจัง และเกาะติดอย่างต่อเนื่อง

กรมปศุสัตว์ย้ำจุดแข็งของ โครงการโคบาลบูรพาหลายประการ เช่น

1. การจัดหาแม่โคเนื้อ 30,000 ตัว ราคาตัวละ 30,000 บาท กำหนดคุณสมบัติเป็นพันธุ์พื้นเมือง ความสูงไม่น้อยกว่า 1.15 ม. และ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. ซึ่งโตเต็มวัย มีความแข็งแรง เข้ากับสภาพพื้นที่ได้ดี และ มีความพร้อมในการขยายพันธุ์ แตกต่างจากโครงการในอดีตที่แจกโคอายุน้อย พันธุ์ต่างประเทศ ทำให้ไม่มีความพร้อม และ ไม่เกิดผล

2. กษ. มีการเตรียมพร้อมให้กับเกษตรกรที่จะยืมแม่โคเนื้อไปดำเนินการ เช่น การลดพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชอาหารสัตว์ การเตรียมอาหารโค การสร้างโรงเรือน และ การเลี้ยง นอกจากนี้ พื้นที่เลี้ยงอยู่ในย่านเดียวกัน ทำให้ทีมสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์เข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึง

3. ในระหว่างเกษตรกรยังไม่มีผลผลิตจากโคเนื้อ เกษตรกรจะมีรายได้จากการปลูกพืชเดิม ซึ่งทยอยลดพื้นที่ลงในระยะเวลา 6 ปี และ มีรายได้จากมูลโค/พืชอาหารสัตว์

4. เกษตรกรใช้เงินลงทุนน้อย เนื่องจากได้ยืมแม่โคเนื้อจากธนาคารโคเนื้อ เกษตรนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ในระยะเวลา 6 ปี เมื่อครบกำหนด เกษตรกรส่งคืนแม่โคเนื้อที่เกิดใหม่ในลักษณะเดียวกับที่ยืมไป ซึ่งเกษตรกรทำสัญญาชัดเจนกับกรมปศุสัตว์

5. สถานการณ์ตลาดโคเนื้อ ประเทศไทยมีโคเนื้อลดลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 8 ล้านตัว เหลือ 4.8 ล้านตัว และ จ.สระแก้ว อยู่ในทำเลที่เหมาะสม เชื่อมต่อกับชายแดน พื้นที่เศรษฐกิจ และ กทม. มีช่องทางตลาดมาก

ทั้งหมดนี้ เกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งใน จ.สระแก้ว ในปี 2560 เพียงจังหวัดเดียวของประเทศ เนื่องจากพื้นที่ขาดแคลนน้ำ แต่ปลูกข้าว เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยน แต่ไม่มีทุน ไม่มีโอกาส ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีแบบอย่างพื้นที่ข้างเคียงเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปเลี้ยงโคเนื้อ สำเร็จ มีรายได้ ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสร้างชีวิตใหม่ โดย กษ. สนับสนุนอย่างเป็นระบบ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ. ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 60 เพื่อตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้ง พร้อมทอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ และ ได้มอบนโยบายให้จังหวัดาระแก้ว และ หน่วยงานใน กษ. จัดทำโครงการโคบาลบูรพาเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาในระยะยาว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รมว.กษ. มีความมุ่งมั่นยกระดับเกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอ มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร การดำเนินการต้องบูรณาการ และ ทำทั้งระบบด้วยความโปร่งใส ตั้งแต่ขั้นการผลิต ถึง การตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Credit: ทีมข่าวก้าวเกษตร  facebook  : ก้าวเกษตร

วิธีปลูกเห็ดระโงก นอกฤดูกาลด้วยวิธีง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน

วิธีปลูกเห็ดระโงก  
ขั้นตอนแรก
ต้องเก็บดอกเห็ดระโงกแก่ ที่ดอกกำลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว แก่มากๆเชื้อเห็ดมันหลุดหมดแล้ว ให้นำมาขยี้ผสมกับน้ำเปล่า เห็ด 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร นำไปมารดบริเวณโคลนต้นไม้ เช่น ต้นยางนา ต้นพะยอม ต้นมะม่วง ต้นแคร์บ้าน ต้นลำใย เพราะต้นไม้พวกนี้เห็ดระโงกจะชอบเกิด


วิธีการคือขุดบริเวณรอบๆ โคลนต้นไม้แล้วเอาน้ำเชื้อเห็ดเทลงราดให้ทั่วบริเวณโคลนไม้ ตามด้วยปุ๋ยคอก และดินกลบบางๆ ปุ๋ยคอกจะช่วยให้เห็ดระโงกเกิดได้ดี รอฝนตกเห็ดระโหกก็จะเกิด

อ่านต่อได้ที่ : https://todaynewsth.com/pandastation/?p=4672

กระทรวงเกษตรฯ ยันไทยไม่ขายทุเรียนอ่อนในญี่ปุ่น หลังเป็นข่าวในโซเชียล

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์ภาพทุเรียนอ่อนวางขายในประเทศญี่ปุ่น โดยอ้างว่าเป็นทุเรียนที่ส่งไปขายจากประเทศไทย จนลูกค้าขอคืนเงิน ทำให้เกิดความอับอายนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะถือว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการส่งออกผลไม้ของไทย

โดย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว และยืนยันว่าทุเรียนที่วางขายในประเทศญี่ปุ่นเป็นทุเรียนแก่ทั้งหมด รวมถึงในภาพที่แชร์ในเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวด้วย ซึ่งสังเกตได้จากเมล็ดทุเรียนจะมีสีน้ำตาล ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้กำหนดให้เกษตรกรต้องตัดทุเรียนแก่ที่ยังดิบจากต้นเพื่อส่งออก ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 7 - 10 วัน ผู้บริโภคปลายทางจึงจะรับประทานได้

อย่างไรก็ตาม จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการสังเกตและเลือกผลทุเรียนสำหรับบริโภคให้กับผู้ค้าและผู้บริโภคในต่างประเทศ รวมถึงจะติดป้ายกำหนดวันบริโภคให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ที่มา : http://s.ch7.com/228602

1ไร่ได้เดือนค​รึ่งแสน!

นายคำนึง สร้อยสีมาก อายุ 49 ปี และนางยุพิน สร้อยสีมาก อายุ 49 ปี สามีภรรยาชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 2 บ้านดีหลวง ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งหันมาประกอบอาชีพทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 และเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เชื่อหรือไม่ว่าแม้จะใช้เนื้อที่เพียงแค่ 1 ไร่ แต่สามารถมีรายได้ถึงเดือนละ 5-6 หมื่นบาทเลยทีเดียว 

  ภายในแปลงเกษตรผสมผสาน ซึ่งมีเนื้อที่เพียงแค่ 1 ไร่ แต่ถูกเนรมิตให้เป็นสวนผัก ที่มีพืชผักที่นิยมบริโภคและตลาดต้องการเกือบครบทุกชนิด ทั้งผักกินใบและผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง มะเขือ ถั่วฝักยาว แตงกวา ผักโขมแดง ผักโขมเขียว โหระพา แมงลัก กระเพรา ขิง ข่า พริก มะนาว รวมทั้งพืชสมุนไพร หรือแม้แต่ดอกชมจันทร์ เป็นต้น เรียกว่ามีครบจบภายในสวนเดียว

  โดยเฉพาะพืชผักทุกอย่างภายในพื้นที่ 1 ไร่นี้ นายคำนึง เจ้าของสวนบอกว่า เป็นพืชผักปลอดสารพิษที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบทั้งดิน น้ำ ผลผลิต ฉะนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตทั้งหมดเป็นเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/260325