โรงครัวจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 วันนี้ (๑๑ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีและมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดพุน้อย ได้เดินทางมาร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี ได้ระดมกำลังจิตอาสา คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีลำเลียงสิ่งของบริจาค คัดแยกและแพ็คถุงยังชีพเพื่อนำส่งมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ

ขณะเดียวกันทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ จัดตั้งโรงครัวจิตอาสา ที่อาคาร ๕๑C คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อประกอบอาหารไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามศูนย์อพยพกว่า ๑๐๐๐ ครอบครัว ซึ่งขาดแคลนอาหาร โดยมีจิตอาสา คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเกษตรศาสร์ และนักศึกษาจากคณะต่างๆ มาระดมช่วยเหลือตลอดทั้งวัน

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบล มอบน้ำดื่มให้กับครอบครัวนักศึกษาและผู้ประสบภัย ตำบลแจระแม

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่บ้านทัพไท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนหาดคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเหลือเบื้องต้น และรวบรวมข้อมูลส่งให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันนี้ (๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ท่าน รศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562

ขอเชิญพี่น้องชาวสัตวบาล สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ท่าน รศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 8.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่มา  เพจสัตวศาสตร์ ราชภัฏอุบลฯ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ สิทธิวงศ์ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่ส่งเสริม สนับสนุน การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ สิทธิวงศ์ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่ส่งเสริม สนับสนุน การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

 

งานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
“รางวัลเพชรราชธานี”
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+
 (วันศุกร์ดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโกมุท ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี เป็นประธานงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ “รางวัลเพชรราชธานี” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ของสังคม ด้วยองค์ความรู้ของปราชญ์แต่ละท่านที่ได้สั่งสมเรียนรู้มาตลอดชีวิต และความสามารถเฉพาะทางที่เป็นเลิศเฉพาะบุคคล เป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุนบุคคลผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีขวัญและกำลังใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์และเผยแพร่ต่อสาธารณชนสืบไป
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงได้ดำเนินการจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ขึ้น และได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ จำนวน ๙ ท่าน ดังนี้

รางวัลเพชรราชธานี กิตติมศักดิ์ 
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)
รางวัลเพชรราชธานี จำนวน ๘ สาขา ประกอบด้วย
๑) สาขาทัศนศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี 
๒) สาขาดุริยางคศิลป์ พันตำรวจโท ดร.ทีฆา โพธิเวส 
๓) สาขาศิลปะการแสดง นางเทวี บุตรตั้ว
๔) สาขาวรรณศิลป์ นายสมชาย ฐานเจริญ 
๕) สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน นายบุญมี ล้อมวงศ์ 
๖) สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)
๗) สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นายประจวบ ชุมภู 
๘) สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย

และในโอกาสนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษา ที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบรางวัลนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาผู้ส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ผลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรมต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๓ สาขา ดังนี้

๑. สาขาดุริยางคศิลป์ นายธาดาพงษ์ ประทุม
๒. สาขาศิลปะการแสดง นางสาวกัญญาพัชร สีมาทอง
๓. สาขาหัตถศิลป์ นายจิระวัฒน์ แถมศิริ 
นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบรางวัลบุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริม การแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น จำนวน ๑๐ ท่าน ๑ หน่วยงาน

กิจกรรมภายในงานมีการแสดงชุด “เทิดเกล้าถวายน้อม พระจอมสยาม” จากสาขาวิชานาฏศิลป์และ การละคร ผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย และตัวแทนผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กล่าวแสดงความรู้สึก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ สาขาทัศนศิลป์ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และประชาคมร่วมงานคับคั่ง

#ภาพโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ม.ราชภัฏอุบลฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จัดรถรับ-ส่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดรถบริการนักศึกษาและประชาชน ระหว่างวงเวียนน้ำพุ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เริ่มวันที่ 11 กันยายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีจะคลี่คลาย

ขาไป 

ช่วงเช้า 06.30 - 08.00 น. และช่วงเย็น 16.30 - 18.00 น.

ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (จุดจอดป้ายรถเมล์หน้ามหาวิทยาลัย) เส้นทางถนนชยางกูร จากสามแยกเกียรติสุรนนท์ ถึงถนนอุปราช วงเวียนน้ำพุ 

ขากลับ

ช่วงเช้า 07.00 - 08.30 น. และช่วงเย็น 17.00 - 18.30 น.

จากวงเวียนน้ำพุ เส้นทางผ่านวัดสุปัฏนาราม โรงเรียนอาเวมารีอา แยกเรือนจำ โรงเรียนสามัคคีวิทยา วิทยาลัยเทคนิค จอดป้ายรถเมล์หน้ามหาวิทยาลัย 

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ เชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า จากสภาวการณ์ที่ได้รับผลกระทบประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนอย่างหนักแก่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีในหลายพื้นที่ อาทิ อำเภอเขื่องใน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอตระการพืชผล อำเภอดอนมดแดง อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเขมราฐ อำเภอวารินชำราบอำเภอโขงเจียม อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอนาตาล อำเภอน้ำขุ่น และอำเภอน้ำยืน เป็นต้น รวมทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
ในโอกาสนี้ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอร่วมเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ยากันยุง เทียน ไฟฉาย ไม้ขีด ผ้าห่ม และผ้าอนามัย ฯลฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สำหรับท่านผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1017 และ 1032 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณหน่วยงานของท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้

"ราชภัฏมุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพันวันเกษียณ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ "ราชภัฏมุทิตา กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพันวันเกษียณ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม

ในวันหยุดที่ฝนพรำ ๆ หลายคนก็ใช้เวลาในวันหยุดนี้พักผ่อนหรือเดินทางไปท่องเที่ยว เพื่อชาร์จพลังก่อนสู้งาน

 

แต่ในวันหยุดนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ไม่รู้ว่าท่านมีวันหยุดไหม?) ท่านยังคงดำเนินตามปณิธานที่ตั้งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบาย โดยในครั้งนี้พ้อมด้วยบุคลากรงานอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับพื้นที่และนำไม้ดอก ไม้ประดับ มาปลูกตกแต่งสวนหย่อมและสถานที่ต่าง ๆ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนำเก้าอี้สนาม(ม้านั่ง)มาวางไว้ตามจุดต่าง ๆ และจัดทำที่นั่งด้วยไม้ไผ่และวัสดุธรรมชาติไว้ตามจุดที่มีต้นไม้ร่มรื่นและมีสวนหย่อมดอกไม้ที่ปลูกอยู่รอบ ๆ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย นอกจากสถานที่พักผ่อนที่มีให้บริการภายในตัวอาคารแล้ว นอกจากนี้ยังปลูกไม้ดอกไม้ประดับด้านหน้าอาคารและภายในตัวอาคาร เพื่อสร้างความร่มรื่น สบายตา และลดความรู้สึกอึดอัดที่ปกติเราจะมองเห็นแต่ผนังที่ทำจากคอนกรีตเท่านั้น

ไม่เพียงแต่ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น อธิการบดี ยังมองกว้างถึงการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง โดยปลูกไม้ดอก ไม้ประดับนอกรั้วมหาวิทยาลัย (พื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี) นอกจากจะเกิดความสวยงามมองแล้วสบายตาของผู้สัญจรผ่านไปมาและผู้ที่มาเยือนเมืองอุบลแล้ว ที่สำคัญอธิการบดี ได้นำไม้เลื้อย “สร้อยอินทนิล” ซึ่งเป็นไม้เถาขนาดใหญ่ มีดอกรูปแตรสีม่วงอมฟ้า และออกดอกได้ตลอดทั้งปี มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น อาทิ คาย ช่องหูปากกา น้ำผึ้ง ปากกา และย่ำแย้ (ที่มาข้อมูล สร้อยอินทนิล : kapook.com) หนึ่งในไม้เลื้อยหลายชนิดที่มีทั้งดอกสวย ให้ร่มเงา และ “ลดฝุ่นในอากาศได้ดี” คืนอากาศบริสุทธ์ให้ชุมชน เหมาะมากสำหรับปลูกในชุมชนเมืองที่มีทั้งฝุ่นละอองและมลพิษจำนวนมาก

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล ที่อยากเห็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียวและคาร์บอนต่ำ” และเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ความสุขของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ที่มีมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม

#ภาพโดยงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ถังขยะของเรา..

นักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าไม่เห็นถังขยะที่เป็นถังพลาสติกในมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องแปลกใจจจจ นี่คือถังขยะของเรา ถังขยะเพื่อการอนุรักษ์ ตามนโยบายท่านอธิการบดีของเรา

ช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อมหาวิทยาลัยสีเขียว
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
#มหาวิทยาลัยสีเขียว

เปิดรับสมัครผู้สนับสนุน งานประกวดน้องหล้าคำแพง ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครผู้สนับสนุน งานประกวดน้องหล้าคำแพง ปีการศึกษา 2562 หน่วยงานใดสนใจหรือท่านใดสนใจที่จะร่วมสนับสนุน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนอีสาน ในการประกวดน้องหล้าคำแพงซึ่งเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอันดีงามของคนอีสาน

.......เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 กันยายน 2562......

โดยหัวข้อในปีนี้คือ............✍️

"สืบฮอยทาง สร้างฮอยศิลป์ สุดสะแนนแคน พิณ มรดกท้องถิ่น อีสานบ้านเฮา"

เริ่มเปิดรับสมัครอนุกรรมการดำเนินงาน องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด ( สามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้ )
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
.
.
ส่งใบสมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานองค์การนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 (เวลาราชการเท่านั้น)
.
.
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดการส่งใบสมัคร 
เวลา 16.30 น.
วันสัมภาษณ์คัดเลือกและประกาศผล 
.
ลิ้งค์ Download ใบสมัคร : 
https://drive.google.com/file/d/1WUo4s-rHhEHRnbrFAyi4JHd6fKqaDEgE/view?fbclid=IwAR21wuNeXOe1h0ahCCUTqdVRvF3Nw1XOxpkVR1l2n28GcNH9dYARzK0PTnQ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 "น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที"

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 "น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที"
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น.
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#ไหว้ครูราชภัฏอุบลฯ #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข#ไหว้ครู62 #องค์การUBRU62 #UBRU

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมชมการประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปี 2561

 

12 กันยายน 2561 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมชมการประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปี 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม
ในโอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมให้คะแนนน้องหล้าคำแพง 
โดย
กดว้าว 2 คะแนน 
กดแชร์ 3 คะแนน 
น้องหล้าคำแพง จากเพจองค์การบริหารนักศึกษาwww.facebook.com/ubru.ongkan/?ref=br_rsสำหรับคณะใดที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับ รางวัลขวัญใจน้องหล้าคำแพง ประจำปี 2561

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง  อาจารย์  (จำนวน 1 อัตรา)

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัด สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์  (จำนวน 1 อัตรา)

รับทั่วประเทศ 1,102 อัตรา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมสรรพากร

รับทั่วประเทศ 1,102 อัตรา เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ กรมสรรพากร     

อ่านต่อได้ที่ : http://www.kruwandee.com/news-id35087.html

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

สิ้นสุดการรอคอย! ก กลาง ท้องถิ่น ออกหนังสือ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 

 

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id35066.html

(เงินเดือน18,000.-บ.)กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

(เงินเดือน18,000.-บ.) กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบพนักงานราชการ

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศรับสมัคร :    พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต ๔)

อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท

ประเภท :    บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล การจัดระบบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และจัดทำเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่รับมอบหมาย 

กณฑ์การประเมิน :    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

ที่มา : http://www.jobplazza.com/news-id153.html

แม่บ้านใช้เวลาว่างเลี้ยง ‘จิ้งหรีด’ ขายเสริมรายได้กำไรงาม

แม่บ้านใช้เวลาว่างเลี้ยง ‘จิ้งหรีด’ ขายเสริมรายได้กำไรงาม ผลตอบรับดี นำไปแปรรูป ทำน้ำพริกจิ้งหรีด จิ้งหรีดอบ ยำจิ้งหรีด คิดสูตรเอง

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 200 ม.4 บ้านป่ากอ ต.คลองชีล้อม จ.ตรัง น.ส.ภัทราภรณ์ ศรีปราง อายุ 45 ปี แม่บ้านหันมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีด กล่าวว่า ตนเองเป็นแม่บ้าน ได้ดูรายการทีวีรายการหนึ่งก็ได้เก็บเบอร์ไว้แล้วหลังจากนั้นไลน์ก็เด้งขึ้นมา และถามว่าตนเองสนใจไหม  อ่านต่อ

 

ที่มา https://news.mthai.com/economy-news/714577.html

หลุมพอเพียง.....ปลูกทุกอย่างในหลุมเดียว ลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ

++หลุมพอเพียง.....ปลูกทุกอย่างในหลุมเดียว ลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ++

-------------------------------------------------------------------

หลุมพอเพียง คือ การปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว หลุมที่ว่านี้ไม่ได้สภาพเป็นหลุมลึก ๆ แต่เป็นการปลูกพืชเป็นกลุ่ม ขนาดที่น่าลองทำคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร แต่สำหรับคนที่มีพื้นที่ว่าง เพื่อเตรียมปลูกพืช อาจจะทำหลายๆหลุม ขนาดที่กำลังพอแรง คือขนาดกว้าง 80 – 100 เซนติเมตร จะทำวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ ระยะห่างระหว่างหลุม 4 x4 เมตร ถ้ามีพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ 100 หลุม หรือถ้าไม่มีที่เป็นผืนก็สร้างหลุมไว้ตามหัวไร่ปลายนา มุมบ้าน หลังครัว ขอบบ่อน้ำ ริมทางเดิน ได้หมด

หลุมพอเพียง เป็นวิธีการบริหารจัดการสิ่งที่อยู่ในหลุม เริ่มจากเตรียมพื้นที่ตามขนาดที่กำหนด แล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปวงกลมหรือเป็นล็อกสี่เหลี่ยม จากนั้นปลูกไม้ในหลุมนี้ ลงได้ถึง 4 – 5 ประเภทในหลุมเดียว เพื่อลดภาระการรดน้ำ ปลูกซ้ำ และเกื้อต่อการกำจัดศัตรูพืชเพราะให้ทุกอย่างเกื้อกูลอันเอง


ต้นไม่ที่จะปลูกในหลุมแบ่งเป็น5ประเภท


1. ไม้พี่เลี้ยง เป็นไม้ที่ให้ร่มเงา เก็บน้ำ เก็บความชื้นโดยเฉพาะช่วงร้อนหรือหน้าแล้ง เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม ควรปลูกทางทิศตะวันตก เพราะช่วยบังแสงช่วงบ่ายที่อากาศร้อนจัด เป็นพี่เลี้ยงให้พืชที่ไม่ชอบแดดจัดมาก ได้กล้วยเครือแรกเมื่อปลูก 1 ปี ก็ตัดทิ้ง ปล่อยหน่อใหม่ให้ทำงาน


2. ไม้ฉลาด เป็นไม้ข้ามปี ที่สามารถเอาตัวรอดได้ดี เก็บผลได้นานพอสมควร เช่น ชะอม ผักหวาน มะละกอ ผักติ้ว ผักเม็ก เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 1 เดือนไปเรื่อยๆ


3. ไม้ปัญญาอ่อน หรือ ไม้รายวัน เป็นไม้ล้มลุกปลูกง่าย ตายเร็ว ต้องคอยปลูกใหม่ ดูแลรดน้ำทุกวัน แต่เก็บผลได้เร็ว ได้ทุกวัน เช่น พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า ฟักทอง แตงไทย แตงกวา ผักบุ้งจีน คะน้า เป็นต้น เริ่มเก็บกินได้ตั้งแต่ 15 วัน


4. ไม้บำนาญ เป็นไม้ผลยืนต้น ใช้เวลาปลูก 2 - 4 ปี แต่เมื่อให้ผลผลิตแล้ว เก็บกิน เก็บขายได้เรื่อย ๆ เช่น ขนุน มะม่วง มะนาว กระท้อน เงาะ ทุเรียน มังคุด ยางพารา เป็นต้น ในหลุมหนึ่งควรเลือกปลูกแค่ประเภทเดียว


5. ไม้มรดก เป็นกลุ่มไม้ใช้สอยที่อายุยืน ใช้เวลาปลูกนาน เก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน ตัดขาย ก็ได้เงินก้อนใหญ่หรือจะเอาไว้ใช้ซ่อมแซมบ้านก็ได้ เช่น ประดู่ สักทอง ยางนา สะเดา พะยูง ชิงชัน ไม้พวกนี้เป็นไม้ใหญ่ ปลูกฝั่งตรงข้ามกับต้นกล้วย


พื้นที่ใต้ร่มเงาหรือบริเวณหลุมที่มีการเตรียมดินใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินรดน้ำและดูแล ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมาก แทนทีจะปล่อยให้วัชพืชขึ้นเป็นภาระที่ต้องคอยกำจัด การปลูกพืชบางอย่างที่มีกลิ่นเฉพาะ ช่วยไล่แมลงศัตรูพืช นอกจากนั้นยังเป็นกุศโลบายที่ทำให้พืชหลักที่ต้องการปลูก เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ป่ายืนต้น เจริญเติบโตและมีโอกาสรอดสูง เพราะผู้ปลูกจะคอยห่วงใย หมั่นดูแล ทำให้พืชหลัก ดังกล่าวเจริญเติบโตดีกว่าปกติอีกด้วย และหากพืชชนิดใด ชนิดหนึ่งจะเบียดเบียนพืชอื่นมากเกินไปก็คอยควบคุมให้เหมาะสม ตัดแต่งทรงพุ่ม จัดพืชหรือเถาเลื้อยให้เหมาะสม สำหรับพืชพี่เลี้ยงก็ไม่ต้องมาก ในหนึ่งหลุมปลูกกล้วยเพียง ๑ -๒ ต้น เท่านั้น คือ ต้นที่กำลังให้เครือ อีกหนึ่งต้นสำรองไว้สำหรับเครือต่อไปนอกนั้นให้ขุดหน่อไปขายหรือไปปลูกที่อื่น


การปลูกหญ้าแฝกล้อมต้นไม้หลักไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหลุมพอเพียงหรือไม้เดี่ยวรากหญ้าแฝกจะเป็นร่างแหในแนวดิ่งช่วยยึดดินให้คงรูปเปรียบเสมือนกระถางธรรมชาติ เพราะปมรากแฝกจะ ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน ช่วยดูดซับน้ำในดินไว้ แทนที่จะซึมหายลงใต้ดินอย่างรวดเร็ว กอแฝกที่เบียดชิดช่วยดักตะกอนดินซึ่งรวมปุ๋ยที่ใส่ และ ใบแฝกที่ตัดมาคลุมดินยังช่วยรักษาดินให้ชุ่มชื้นในที่สุดก็ย่อย

ที่มา : http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1430206176

เชื่อมั่น "โคบาลบูรพา" เดินหน้าเต็มสูบ

เชื่อมั่น "โคบาลบูรพา" เดินหน้าเต็มสูบ

ตามที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่า โครงการโคบาลบูรพา ที่ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมาจะซ้ำรอย "โคพลาสติก-โคล้านตัว" นั้น

กษ. โดย กรมปศุสัตว์ ขอยืนยันว่าจะไม่เกิดเช่นนั้นอีกอย่างแน่นอน เพราะมีการดำเนินการที่รัดกุมเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม มิใช่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองเช่นในอดีต

ขอให้ทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานรัฐ เกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และสมาคมโคเนื้อฯ ร่วมมือกันขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินโครงการอย่างจริงจัง และเกาะติดอย่างต่อเนื่อง

กรมปศุสัตว์ย้ำจุดแข็งของ โครงการโคบาลบูรพาหลายประการ เช่น

1. การจัดหาแม่โคเนื้อ 30,000 ตัว ราคาตัวละ 30,000 บาท กำหนดคุณสมบัติเป็นพันธุ์พื้นเมือง ความสูงไม่น้อยกว่า 1.15 ม. และ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. ซึ่งโตเต็มวัย มีความแข็งแรง เข้ากับสภาพพื้นที่ได้ดี และ มีความพร้อมในการขยายพันธุ์ แตกต่างจากโครงการในอดีตที่แจกโคอายุน้อย พันธุ์ต่างประเทศ ทำให้ไม่มีความพร้อม และ ไม่เกิดผล

2. กษ. มีการเตรียมพร้อมให้กับเกษตรกรที่จะยืมแม่โคเนื้อไปดำเนินการ เช่น การลดพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชอาหารสัตว์ การเตรียมอาหารโค การสร้างโรงเรือน และ การเลี้ยง นอกจากนี้ พื้นที่เลี้ยงอยู่ในย่านเดียวกัน ทำให้ทีมสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์เข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึง

3. ในระหว่างเกษตรกรยังไม่มีผลผลิตจากโคเนื้อ เกษตรกรจะมีรายได้จากการปลูกพืชเดิม ซึ่งทยอยลดพื้นที่ลงในระยะเวลา 6 ปี และ มีรายได้จากมูลโค/พืชอาหารสัตว์

4. เกษตรกรใช้เงินลงทุนน้อย เนื่องจากได้ยืมแม่โคเนื้อจากธนาคารโคเนื้อ เกษตรนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ในระยะเวลา 6 ปี เมื่อครบกำหนด เกษตรกรส่งคืนแม่โคเนื้อที่เกิดใหม่ในลักษณะเดียวกับที่ยืมไป ซึ่งเกษตรกรทำสัญญาชัดเจนกับกรมปศุสัตว์

5. สถานการณ์ตลาดโคเนื้อ ประเทศไทยมีโคเนื้อลดลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 8 ล้านตัว เหลือ 4.8 ล้านตัว และ จ.สระแก้ว อยู่ในทำเลที่เหมาะสม เชื่อมต่อกับชายแดน พื้นที่เศรษฐกิจ และ กทม. มีช่องทางตลาดมาก

ทั้งหมดนี้ เกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งใน จ.สระแก้ว ในปี 2560 เพียงจังหวัดเดียวของประเทศ เนื่องจากพื้นที่ขาดแคลนน้ำ แต่ปลูกข้าว เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยน แต่ไม่มีทุน ไม่มีโอกาส ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีแบบอย่างพื้นที่ข้างเคียงเปลี่ยนจากปลูกข้าวไปเลี้ยงโคเนื้อ สำเร็จ มีรายได้ ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสร้างชีวิตใหม่ โดย กษ. สนับสนุนอย่างเป็นระบบ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ. ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 60 เพื่อตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือภัยแล้ง พร้อมทอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ และ ได้มอบนโยบายให้จังหวัดาระแก้ว และ หน่วยงานใน กษ. จัดทำโครงการโคบาลบูรพาเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาในระยะยาว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รมว.กษ. มีความมุ่งมั่นยกระดับเกษตรกรให้มีรายได้เพียงพอ มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร การดำเนินการต้องบูรณาการ และ ทำทั้งระบบด้วยความโปร่งใส ตั้งแต่ขั้นการผลิต ถึง การตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Credit: ทีมข่าวก้าวเกษตร  facebook  : ก้าวเกษตร

วิธีปลูกเห็ดระโงก นอกฤดูกาลด้วยวิธีง่าย ๆ สร้างรายได้หลักแสน

วิธีปลูกเห็ดระโงก  
ขั้นตอนแรก
ต้องเก็บดอกเห็ดระโงกแก่ ที่ดอกกำลังจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว แก่มากๆเชื้อเห็ดมันหลุดหมดแล้ว ให้นำมาขยี้ผสมกับน้ำเปล่า เห็ด 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร นำไปมารดบริเวณโคลนต้นไม้ เช่น ต้นยางนา ต้นพะยอม ต้นมะม่วง ต้นแคร์บ้าน ต้นลำใย เพราะต้นไม้พวกนี้เห็ดระโงกจะชอบเกิด


วิธีการคือขุดบริเวณรอบๆ โคลนต้นไม้แล้วเอาน้ำเชื้อเห็ดเทลงราดให้ทั่วบริเวณโคลนไม้ ตามด้วยปุ๋ยคอก และดินกลบบางๆ ปุ๋ยคอกจะช่วยให้เห็ดระโงกเกิดได้ดี รอฝนตกเห็ดระโหกก็จะเกิด

อ่านต่อได้ที่ : https://todaynewsth.com/pandastation/?p=4672

กระทรวงเกษตรฯ ยันไทยไม่ขายทุเรียนอ่อนในญี่ปุ่น หลังเป็นข่าวในโซเชียล

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์ภาพทุเรียนอ่อนวางขายในประเทศญี่ปุ่น โดยอ้างว่าเป็นทุเรียนที่ส่งไปขายจากประเทศไทย จนลูกค้าขอคืนเงิน ทำให้เกิดความอับอายนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะถือว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการส่งออกผลไม้ของไทย

โดย นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว และยืนยันว่าทุเรียนที่วางขายในประเทศญี่ปุ่นเป็นทุเรียนแก่ทั้งหมด รวมถึงในภาพที่แชร์ในเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวด้วย ซึ่งสังเกตได้จากเมล็ดทุเรียนจะมีสีน้ำตาล ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้กำหนดให้เกษตรกรต้องตัดทุเรียนแก่ที่ยังดิบจากต้นเพื่อส่งออก ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 7 - 10 วัน ผู้บริโภคปลายทางจึงจะรับประทานได้

อย่างไรก็ตาม จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการสังเกตและเลือกผลทุเรียนสำหรับบริโภคให้กับผู้ค้าและผู้บริโภคในต่างประเทศ รวมถึงจะติดป้ายกำหนดวันบริโภคให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด

ที่มา : http://s.ch7.com/228602