แบบประเมินเว็บไซต์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ด้านเนื้อหา

66.07%
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ร้อยละ 75.00%
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ ร้อยละ 62.50%
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ ร้อยละ 87.50%
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ ร้อยละ 75.00%
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ ร้อยละ 62.50%
6. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ ร้อยละ 50.00%
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน ร้อยละ 50.00%

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์

65.28%
8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ร้อยละ 75.00%
9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ ร้อยละ 62.50%
10. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม ร้อยละ 62.50%
11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน ร้อยละ 87.50%
12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย ร้อยละ 75.00%
13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ ร้อยละ 50.00%
14. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ ร้อยละ 50.00%
15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ ร้อยละ 62.50%
16. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ร้อยละ 62.50%

ด้านประโยชน์และการนำไปใช้

68.75%
17. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ร้อยละ 62.50%
18. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย ร้อยละ 62.50%
19. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ ร้อยละ 75.00%
20. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ร้อยละ 75.00%