สาขาการประมง

  • อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัชญา ธานี

  • รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล

  • อาจารย์สมพร แซ่จ้อง

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร นันทพานิช

  • อาจารย์กิตติศักดิ์ ผุยชา