วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  • อาจารย์ ดร. ราเชนทร์ ดวงศรี

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรษชน สีหบุตร

  • อาจารย์นิราศ กิ่งวาที

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชษณ ศรีเกตุ

  • อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว

  • อาจารย์ ดร. อนุธิดา ผายพันธ์

  • อาจารย์ขนิษฐา หวังดี

  • อาจารย์สุนิดา เมืองโคตร

  • อาจารย์ ดร. สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์