ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

  • อาจารย์วิภา มะลา

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพรรณ ชินชัยสิรภัทร

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล ศรีเกตุ

  • อาจารย์อนัญญา วรรณา

  • อาจารย์สุกัลยา นันตา

  • อาจารย์กิตธวัช บุญทวี

  • อาจารย์ศศิมล มุ่งหมาย

  • อาจารย์รัชดา อุยยืนยงค์