สัตวศาสตร์

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บูรณารมย์

  • รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ดวนใหญ่

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. สุรีรัตน์ บุตรพรหม

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ สิทธิวงศ์

  • อาจารย์ ดร. รัชตาภรณ์ ลุนสิน

  • อาจารย์กิตติ วิรุณพันธุ์