เกษตรศาสตร์

  • อาจารย์ ดร. วิรญา ครองยุติ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ หลวงนา

  • อาจารย์โดม หาญพิชิตวิทยา

  • อาจารย์ ดร. เสกสรร ชินวัง

  • อาจารย์ ดร. สุจิตรา สืบนุการณ์

  • อาจารย์นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน

  • อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์

  • อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี