คณะกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต
คณบดี
อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ
อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรญา ครองยุติ
ประธานหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัชญา ธานี
ประธานหลักสูตรสาขาการประมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บูรณารมย์
ประธานหลักสูตรสาขาสัตวศาสตร์
อาจารย์ ดร. ราเชนทร์ ดวงศรี
ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
อาจารย์วิภา มะลา
ประธานหลักสูตรสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
นางดรุณี วงค์สุข
หัวหน้าสำนักงานคณบดี