คณะกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต
คณบดี คณะเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ
อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบริการวิชาการ