วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

22 พฤษภาคม 2560 09:53:57 admin

วิสัยทัศน์ (vision)

                   คณะเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์วิทยาการ เกษตรกรรมและอาหารเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น  ในปี พ.ศ. 2566

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

                   สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น (Create Wisdom and Lead in Local Development)

อัตลักษณ์ (Identity)

                   ศึกษาดี  มีจิตอาสา (Well Educated and Voluntary Minded)

พันธกิจ (mission)

                  คณะเกษตรศาสตร์มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของชุมชน โดยมีภารกิจสำคัญ ตามกรอบภารกิจในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 ดังนี้

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

5. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างหน่วยงานภายในคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

6. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ  การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจ  ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

วัตถุประสงค์หลัก (objectives) ของแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์

1. เพื่อยกระดับคุณภาพและปริมาณผลผลิตและบริการของคณะให้เพียงพอและดีพอสำหรับการเป็น  ศูนย์วิทยาการเกษตรกรรมและอาหาร เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับการสร้างความเชื่อมั่นในการชี้นำสังคม สู่วัฒนธรรมเกษตรอินทรีย์ และสำหรับการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและการบริการให้เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และผู้รับบริการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างผลผลิตและบริการ      

  

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการวิจัยและจัดการความรู้

2. ยกระดับความเข้มข้นและปริมาณการให้บริการวิชาการ

3. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

4. พัฒนากลไกการดำเนินงานภายใน

5. พัฒนากลไกเครือข่ายความร่วมมือ

6. พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

7. พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ

8. สร้างโอกาสและการเข้าถึงผู้รับบริการ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

                   1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับคุณภาพและปริมาณผลผลิตและบริการ

เป้าหมาย : เพื่อสร้างฐานความรู้ และสร้างงานบริการที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ ความจำเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ และการพัฒนาเกษตรกรรม คืนบุคลากรที่มีภูมิ มีคุณธรรม กลับสู่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความสุข ความมั่นคง และความมั่งคั่งให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการผลิตวิทยาการ

มาตรการ:

1. สร้างแรงจูงใจต่อการผลิตผลงานวิจัย

2. สร้างโอกาสการเข้าถึงและการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก

3. สนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการที่ได้การรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)

4. พัฒนาทักษะการวิจัยของบุคลากร

5. ส่งเสริมการพัฒนาและการผลิตงานวิชาการของบุคลากร

6. พัฒนาทักษะการจัดการความรู้แก่บุคลากร

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับความเข้มข้นและปริมาณการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ  ของบุคลากรท้องถิ่นเป็นฐานสู่การพัฒนาเกษตรกรรมให้ยั่งยืน

มาตรการ:

1. สร้างบทบาทการชี้นำสังคมด้านเกษตรกรรมและอาหาร โดยเฉพาะประเด็นการสร้างวัฒนธรรมเกษตรอินทรีย์

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

3. ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ที่เสริมสร้างความสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น

มาตรการ:

1. เสริมสร้างอัตลักษณ์องค์กรและบัณฑิตที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาวัฒนธรรมเกษตร  ของท้องถิ่น โดยเฉพาะวัฒนธรรมเกษตรอินทรีย์

2. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามอัตลักษณ์และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

3. ส่งเสริมแนวคิดและค่านิยมการคืนบัณฑิตกลับสู่ท้องถิ่น

4. ปรับใช้กลไกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างเหมาะสม

              

               2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและการบริการ

เป้าหมาย : เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของกระบวนการผลิตและการบริการตามพันธกิจที่เป็นจุดเน้นของคณะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะจะได้ผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ ความจำเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้และการพัฒนาเกษตรกรรม

กลยุทธ์ : พัฒนากลไกการดำเนินงานภายใน             

มาตรการ :

1. พัฒนาระบบและกลไกการผลิตบัณฑิต

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและส่งเสริมการวิจัย

3. พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานกิจการนักศึกษา

4. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ

5. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

6. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทั่วไป

7. พัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

 

               3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และผู้รับบริการ

เป้าหมาย : เพื่อจัดหา และพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรให้มีศักยภาพและปริมาณเพียงพอต่อภารกิจของคณะ โดยมุ่งเน้นการแบบบูรณาการ ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (จิ๋วแต่แจ๋ว) เสริมสร้างโอกาส  ให้ผู้รับบริการที่มีความมุ่งมั่นและสนใจด้านการเกษตร การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในคณะตามและเต็มศักยภาพของรับบริการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกเครือข่ายความร่วมมือ

มาตรการ : ส่งเสริมกลไกเครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

มาตรการ :

1. จัดทำแผนแม่บทตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว

2. จัดทำแผนแม่บทการใช้พื้นที่ให้สอดคล้อง กับแผนความต้องการระยะยาว จุดเน้นตามยุทธศาสตร์ และอัตลักษณ์ของคณะ มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม

3. จัดทำแผนแม่บทการลงทุนและการจัดหางบประมาณตามความต้องการระยะยาว

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5. จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความจำเป็นพื้นฐานและการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ

มาตรการ :

1. จัดทำแผนความต้องการและแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระยะยาว

2. พัฒนาสมรรถนะการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของอาจารย์

3. พัฒนาสมรรถนะการบริการและการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน

4. พัฒนาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ

5. สร้างบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร

 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและการเข้าถึงผู้รับบริการ

มาตรการ :

1. พัฒนาระบบและกลไกการสร้างโอกาสและการเข้าถึงกลุ่มนักเรียนเพื่อรับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ เช่น โควตานักเกษตรอินทรีย์ หรือการสร้างเครือข่ายโรงเรียนเกษตรอินทรีย์

2. พัฒนาระบบและกลไกการสร้างโอกาสและการเข้าถึงผู้รับบริการวิชาการ