ติดต่อเรา

20 เมษายน 2560 12:24:24 admin

 คณะเกษตรศาสตร์  ตั้งอยู่ อาคาร 51 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เลขที่ 2 ถนนราชธานี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 โทรศัพท์ (045)352000-29 ต่อ 1600,1620, 2088

 โทรสาร (045)352088