ดาวน์โหลด

10 กรกฎาคม 2561 16:04:33 admin

เอกสารประกอบการสอน
  • สาขาสัตวศาสตร์
  • สาขาเกษตรศาสตร์
  • สาขาการประมง
  • สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


งานวิชาการและวิจัย

 การเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น