สาขาสัตวศาสตร์

31 มกราคม 2562 14:41:20 admin

 หลักสูตรเรามี...

- มีการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต

- มุ่งความรู้ทางทฤษฎี เน้นการฝึกปฏิบัติภาคสนามและห้องปฏิบัติการ

- เรียนสนุกได้ทักษะชีวิต

- มีทุนสนับสนุน สามารถกู้ยืมเรียนได้

- มีรายได้เสริมระหว่างเรียน

- มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา