ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิลตำบลบุ่งหวาย

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ขยะรีไซเคิลตำบลบุ่งหวาย เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับผู้ติดเตียง เครื่องผลิตออกซิเจน และเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลน มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย

#ดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

06 ธันวาคม 2561 21:12:42 admin
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

#ดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

06 ธันวาคม 2561 21:08:58 admin
การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

++ประสานความร่วมมือย่างต่อเนื่อง เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ++

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตตบรรณ ชั้น ๒ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธาน

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

#เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ

19 พฤศจิกายน 2561 10:53:56 admin
 รวมพลังเกษตรกรรมยั่งยืน ราชธานี – อุบลฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.45 น. ที่ชุมชนราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มอบหมาย ผศ.ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานรวมพลังเกษตรกรรมยั่งยืน ราชธานี – อุบลฯ” โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผลการใช้สารเคมีอันตรายต่อคนไทย”

เวลา 14.45 - 15.00 น. พิธีประกาศปฏิญญา “ว่าด้วยการหยุดยั้งการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร”
- ผู้แทนเกษตรกร / ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขึ้นบนเวที
- นายปิยทัศน์ ทัศนิยม นำกล่าวปฏิญญา (เกษตรกร) / ผู้ร่วมงานกล่าวตาม
- นายนพภา พันธุ์เพ็ง นำกล่าวปฏิญญา (ภาคีเครือข่าย) / ผู้ร่วมงานกล่าวตาม

เวลา 15.00 - 15.20 น. พิธีลงนามปฏิญญา “ว่าด้วยการหยุดยั้งการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร”
- ผู้แทนเกษตรกร / ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนามปฏิญญา
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามเป็นพยาน

เวลา 15.20 - 15.40 น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบธงให้กับภาคีเครือข่าย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 ท่าน
- ผู้แทนภาคีเครือข่าย จำนวน 14 ท่าน
- ถ่ายภาพร่วมกัน

------------------------------------

ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

11 พฤศจิกายน 2561 11:15:56 admin
กฐินสามัคคี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย และภริยา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยการประสานและดำเนินการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนชาวบ้านดอนนกชุม และชุมชนใกล้เคียง ร่วมทอดกฐินสามัคคีถวาย ณ วัดบ้านดอนนกชุม ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังวหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมียอดรวมกฐินสามัคคี จำนวน ๓๔๓,๖๔๑.๗๕ บาท เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาทรงไทยประดิษฐานรูปเหมือน พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพกิตติมุนี (อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี) 
----------------------------------------------

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
#งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

11 พฤศจิกายน 2561 11:15:42 admin