ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันนี้ (๒๒ มกราคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ นายพิริยศาสตร์ ตระการจันทร์ ผู้จัดการ บริษัท ป. เกรียบกุ้งอุตสาหกรรมอาหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

ดูภาพทั้งหมด

22 มกราคม 2564 15:12:46 admin
ประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันนี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกันทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และการบรรยายหัวข้อ "แนวทางจัดโตรงการพัฒนาหลักสูตรเกษตรยุคใหม่ (Modular system)" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ

ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

21 มกราคม 2564 13:20:09 admin
ประชุมเตรียมการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๙ ปี วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันนี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกันทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๙ ปี วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔   ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๑–๒๘ ก.พ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยกำหนดแนวปฏิบัติเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศและมาตรการของมหาวิทยาลัยและจังหวัดอุบล ฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมของ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” อย่างมีความสุข

ดูภาพทั้งหมด

21 มกราคม 2564 13:12:22 admin