ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันนี้ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี เป็นประธานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมต่างๆในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
#เด็กเกษตรราชภัฏอุบล
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

29 มิถุนายน 2563 15:19:07 admin
สาขาการประมง ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันนี้ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาการประมง จัดประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

29 มิถุนายน 2563 10:28:03 admin
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันนี้ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่อาคาร ๕๑ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี รักษาราชแทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งนี้

คณะเกษตรศาสตร์ได้แยกการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ตามห้องเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
- หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (วท.บ.๖๓.๐๖.๑) ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๕๑
- หลักสูตรสัตวศาสตร์ (วท.บ.๖๓.๐๖.๒) ห้อง ๔๐๖ ชั้น ๔ อาคาร ๕๑
- หลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วท.บ.๖๓.๐๖.๓) ห้อง ๕๐๖ ชั้น ๕ อาคาร ๕๑
- หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.๖๓.๐๖.๔) ห้อง ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคาร ๕๑

ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

28 มิถุนายน 2563 12:09:39 admin
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี รักษาราชแทน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

26 มิถุนายน 2563 14:48:52 admin
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันนี้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาเทคโนโลยีอาหาร จัดประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

#FoodTech_UBRU

26 มิถุนายน 2563 10:00:19 admin