ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่  ๒๖ กรกฏาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่วัดท่าวังหิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

-----------------------------

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

30 กรกฎาคม 2561 19:01:49 admin
คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีเป็นอย่างเรียบง่าย ประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู ขับเสภาเทิดพระคุณครู การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม ต่อด้วยตัวแทนนักศึกษาเชิญพานหนังสือให้ประธานในพิธีเจิม เพื่อเป็นสิริมงคล  

-------------------------------

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

30 กรกฎาคม 2561 18:58:53 admin
ประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

 วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

---------------------------

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2561 16:11:14 admin
++โครงการฝึกอบรมผสมเทียมโค รุ่นที่ ๑๕++

 สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ดำเนินการ ฝึกอบรมผสมเทียมโค หลักสูตรพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อโดยอาสาสมัครปศุสัตว์ผสมเทียมที่ได้รับการคัดเลือกมาจากการประชาคมและรับรองจากคณะกรรมการระดับตำบล โดยแบ่งเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน สำหรับรุ่นที่ ๑๕ อบรมระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศูนย์บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และฟาร์มโคนมของโครงการฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

------------------------------
#ข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บูรณารมย์

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2561 15:48:56 admin
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

--------------------------

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

17 กรกฎาคม 2561 08:51:29 admin