ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ สร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
----------------------------- 

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

24 มิถุนายน 2562 16:49:55 admin
"เรียนใกล้บ้านได้โอกาสได้อาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี"

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร)

➡️สมัครวันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2562 https://admission.ubru.ac.th/

☎️045-352000 ต่อ 5601,1144 ,1147 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา

30 พฤษภาคม 2562 11:09:28 admin
ประชุมสรรหาตัวแทนคณาจารย์แทนตำแหน่งว่างกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

วันนี้ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบหมายอาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมสรรหาตัวแทนคณาจารย์แทนตำแหน่งว่างกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ

#ดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

30 พฤษภาคม 2562 10:56:30 admin