ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา ระบบ TCAS สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ ๒/๑ โควตาเครือข่ายพื้นที่

 วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา ระบบ TCAS สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ ๒/๑ โควตาเครือข่ายพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

#ดูภาพทั้งหมด

 

02 เมษายน 2564 12:57:54 admin
พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันนี้ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา วรรณา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

-----------------------

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

01 เมษายน 2564 17:06:37 admin
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๒/๑ โควตาเครือข่ายพื้นที่ (โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันนี้ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บูรณารมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๒/๑ โควตาเครือข่ายพื้นที่ (โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๕๑ คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งในการสอบ ฯ จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้า-ออกอาคารและห้องสัมภาษณ์

ดูภาพทั้งหมด

31 มีนาคม 2564 16:21:04 admin
"เตรียมตัวสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ" สำหรับนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ "

วันนี้ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาเกษตรศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน "เตรียมตัวสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ" สำหรับนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ " โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรญา ครองยุติ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ บุคลิกภาพและการแต่งกายเพื่อการสัมภาษณ์งาน วิทยากรโดย อาจารย์จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

31 มีนาคม 2564 15:55:04 admin
งานนี้ฟรี..!!  “รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี จัดโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว” ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน  2564  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คุณศิริจิตร มั่นใจ 045-352000 ต่อ 1600
---------------------------
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

30 มีนาคม 2564 11:16:36 admin