ข่าวประชาสัมพันธ์

++คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

23 สิงหาคม 2562 22:02:36 admin
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรียนเชิญ ผุ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

22 สิงหาคม 2562 10:24:45 admin
คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุม คณะกรรมการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน

 วันนี้ (๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุม คณะกรรมการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน โดยมีอาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

13 สิงหาคม 2562 14:26:18 admin
พิธีไหว้ครูคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันนี้ (๘ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีเป็นอย่างเรียบง่าย ประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู ขับเสภาเทิดพระคุณครู การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม ต่อด้วยตัวแทนนักศึกษาเชิญพานหนังสือให้ประธานในพิธีเจิม เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนแต่ละสาขานำพานที่เตรียมไว้ลำเรียงไปไหว้บูชาครูอย่างนอบน้อม ตามลำดับ
----------------------------

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

08 สิงหาคม 2562 16:11:26 admin
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท "นักศึกษาผู้มีจิตอาสาและขาดแคลนทุนทรัพย์"

วันนี้ (๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท "นักศึกษาผู้มีจิตอาสาและขาดแคลนทุนทรัพย์"

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

06 สิงหาคม 2562 11:22:22 admin