ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันนี้(๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
--------------------------------------
#ดูภาพทั้งหมด  
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

11 มิถุนายน 2561 12:47:31 admin
ประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Internal Control) สินค้าข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี

วันนี้ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Internal Control) สินค้าข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี เพื่อให้สินค้าข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและเป็นไปตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด รวมถึงเป็นการส่งเสริมการตลาดสร้างความมั่นใจในการเลือกบริโภคสินค้าข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๒๐ คน

-------------------------------
#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

30 พฤษภาคม 2561 13:53:04 admin
ต้อนรับคณะประชาชนชาวกัมพูชา ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะประชาชนชาวกัมพูชา ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง นำโดย พันเอก จักรพงศ์ จันทน์สุทธิประภา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ ๑ กองกำลังสุรนารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ดำเนินตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา โดย พลโท พาด โซ๊ะเพน รองผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่ ๓ ราชอาณาจักรกัมพูชา นำประชาชนชาวกำพูชาจำนวน ๓๐ คน จากบ้านเปี๊ยะสะแบก ตำบลรอมเด๊าะห์สะแร อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

------------------------------

#ดูภาพเพิ่มเติม
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

22 พฤษภาคม 2561 10:05:48 admin
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การจัดผ้าและดอกไม้สำหรับการตกแต่งสถานที"  

วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การจัดผ้าและดอกไม้สำหรับการตกแต่งสถานที"  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักและวิธีการจับจีบผ้า ตกแต่งสถานที่และสามารถปฏิบัติการจับจีบผ้าในโอกาสต่างๆได้ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดผ้าและดอกไม้สำหรับการตกแต่งสถานที จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน 
----------------------------
#ดูภาพเพิ่มเติม
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
 

18 พฤษภาคม 2561 14:57:00 admin
งานนี้ฟรี..!! โครงการเพื่อสังคมออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว

 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4 ทีมสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา "จัดโครงการเพื่อสังคมออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว" ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 045-352000 ต่อ 1600 คุณหนู 087-9589229 , คุณจิตร 094-2698030

---------------------------
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

09 พฤษภาคม 2561 15:20:33 admin