ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรเเละอุตสาหกรรม

++เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรเเละอุตสาหกรรม++
-------------------------------------------
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทีอาคาร ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัยโสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เลขานุการเครือข่ายฯ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจรย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรเเละอุตสาหกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุูรณ์
โดยมีวาระสำคัญอยู่ที่การดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษา บริการทางวิชาการเเก่สังคม การประกันคุณภาพทางการศึกษาเเละการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์เเละสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เกิดการพัฒนาเเละสร้างความเข้มเเข็งร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษา บริการทางวิชาการเเก่สังคม การประกันคุณภาพทางการศึกษาเเละการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้เเละการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้เกิดความเข้มเเข็งทางวิชาการเเละสนับสนุนซึ่งกันเเละกัน
-------------------------------------------
#ดูภาพเพิ่มเติม 
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

19 กุมภาพันธ์ 2561 12:04:52 admin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

++มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔++
----------------------------------------

วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔“นวัตกรรมนำพา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีอาจารย์สุเทพ มุงคุณ ประธานเครือข่ายคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพะนอม แก้วกำเนิด อาคารสุเมธ ตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจรย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ในทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความตื่นตัว กระตือรือร้น เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการสร้างตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติ และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการเป็นเวทีแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติในด้านเกษตรและอาหารโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๕ แห่ง

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดแผนธุรกิจ การประกวดนวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมเกษตร การตอบปัญหาทางวิชาการด้านพืชศาสตร์ ด้านสัตวศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร ด้านประมง และด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นอกจากนี้ยังมีการประชุมเครือข่ายคณบดี ประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา การแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร เช่น การสะบัดแส้ เกมส์ทดสอบประสาทสัมผัส

อาจารย์สุเทพ มุงคุณ ประธานเครือข่ายคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้เผยถึงแนวคิดในการจัดการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔ ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตัวเองในด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการเกษตร มีมุมมองที่กว้างขึ้น ได้พบปะเพื่อนต่างสถาบัน นำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นงานวิชาการอีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของอาจารย์ที่มาร่วมกิจกรรม เกิดเครือข่ายในการพัฒนาด้านการเกษตรในแต่ละภูมิภาค

ในการแข่งขันวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยสาขาสัตวศาสตร์ เข้าแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

----------------------------------------
ดูภาพเพิ่มเติม 

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

18 กุมภาพันธ์ 2561 20:06:03 admin
งานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย ๔.๐” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ

++งานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย ๔.๐” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๙-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑++
------------------------------------

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมออกบูธโชว์นวัตกรรมด้านการเกษตร ในงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย ๔.๐” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๙-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า งานเกษตรอีสานใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชนในพื้นที่อุบลราชธานีและใกล้เคียง ร่วมจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้เข้าถึง เข้าใจความพอมี พอกิน พอใช้ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความทันสมัย และก้าวหน้ามั่นคง ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศชาติ ตลอดจนการขยายผลสู่กลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต

ในส่วนของกิจกรรม และรูปแบบการจัดงาน ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่งดงามด้านการนำเสนอสุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ นิทรรศการสัตว์เศรษฐกิจ ปลาสวยงาม ทุ่งดอกไม้หลากสี เชลฟี่ทุ่งทานตะวัน สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก พลังแสงอาทิตย์ผลิตผักในโรงเรือน สตอเบอรี่อีสานใต้ ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การแสดงผลงานทางวิชาการ รูปแบบและโมเดลทางการเกษตรและการบริการให้คำปรึกษาจากส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร การเสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกวดไก่พื้นเมือง ประกวดจัดตู้ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ ประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร ประกวดจัดสวนถาด ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย ๔.๐" ประกวดปลากัด เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงหลากชนิด สินค้าคุณภาพจากกลุ่มชุมชน พร้อมชมการแสดงบนเวที จัดให้มีการประกวดวงดนตรี ประกวดร้องเพลง ประกวดหมอลำกลอน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และนักร้องศิลปิน ชมฟรี!! ตลอด ๑๐ วัน ๑๐ คืนของการจัดงาน
------------------------------------

ดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

17 กุมภาพันธ์ 2561 12:37:15 admin
ประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฎทั่วประเทศ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ๑ อาคารสำนักงานคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ   ทำความร่วมมือร่วมหาแนวทางการพัฒนาด้านการวิจัย การจัดหารายได้ของคณะ การประชุมเตรียมงานการจัดแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑    โดยมี อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต รักษาราชการแทนประธานเครือข่ายเกษตรราชภัฎ   เป็นประธาน

----------------------------------------------

ดูภาพเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด google drive
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

16 มกราคม 2561 14:13:11 admin
เกษตรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สนามกีฬาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "เกษตรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ ๒ (AGRI GAMES 2)" โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างสาขาต่างชั้นปีในคณะฯ ให้นักศึกษาเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคณะฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสามเสียมเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-----------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด Google Drive

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

07 มกราคม 2561 15:51:59 admin