ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล นำนักเรียนโรงเรียนดุสิตคามนคร จำนวน ๒๐๐ คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย

++คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล นำนักเรียนโรงเรียนดุสิตคามนคร จำนวน ๒๐๐ คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย++

-----------------------------------

วันนี้ (๑๕ พศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายจารุบุตร สมรักษ์ นักวิชาการฟาร์มเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดุสิตคามนคร อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี (สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓) จำนวน ๒๐๐ คน ในการเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งในงานมีกิจกรรม วิธีการรีดนมโค ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน และกิจกรรม MINI ZOO

-----------------------------------

 คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

16 พฤศจิกายน 2560 10:06:09 admin
เตรียมพร้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ (รอบคัดเลือก) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาเปตอง (สวนนก) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

++เตรียมพร้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ (รอบคัดเลือก) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาเปตอง (สวนนก) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี++

----------------------------------------------------------

วันนี้ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาเปตอง  เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ (รอบคัดเลือก) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาเปตอง (สวนนก) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

----------------------------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

11 พฤศจิกายน 2560 15:58:15 admin
ร่วมตอนรับและแสดงความยินดีกับท่านปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

++ร่วมตอนรับและแสดงความยินดีกับท่านปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี++

---------------------------------------------------------

วันนี้ (๘ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ ท่านธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล

---------------------------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

08 พฤศจิกายน 2560 12:14:33 admin
ประชุมสภามหาวิทยาลัย รับผู้ทรงฯ ใหม่ เยี่ยมบ้านยางน้อ

++ประชุมสภามหาวิทยาลัย รับผู้ทรงฯ ใหม่ เยี่ยมบ้านยางน้อย++

---------------------------------------

 เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

๑. พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ บัวศรี

๒. นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์

๓. รศ.บุญยืน ชัยสุโรจน์

๔. รศ.ดร.ปราณีต งามเสน่ห์

๕. ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ

๖. ศ.(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร

๗. พลโท มนัส หนูวัฒนา

๘. รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ

๙. รศ.สมชาย วงศ์เกษม

๑๐. ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ

๑๑. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์

 การประชุมดังกล่าวได้มีมติสำคัญหลายเรื่อง อาทิ การรับทราบการจัดสรรงบประมาณการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การอนุมัติปริญญามหาบัณฑิต การอนุมัติการขอเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ การพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ

 นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานสถานการณ์และข้อมูลปัจจุบันของศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในการประชุมครั้งต่อไป

---------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

05 พฤศจิกายน 2560 10:51:38 admin
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างกุฏิทรงไทยประดิษฐานรูปเหมือน พระเทพกิตติมุนี

++ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างกุฏิทรงไทยประดิษฐานรูปเหมือน พระเทพกิตติมุนี++
---------------------------------------------------

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น.  ที่วัดบ้านดอนนกชุม ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิทรงไทย ประดิษฐานรูปเหมือนของพระเทพกิตติมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี(ฝ่ายมหานิกาย) และเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี   โดยมี พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทายาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นประธาน

---------------------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

05 พฤศจิกายน 2560 10:38:04 admin