ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ ประสานความร่วมมือโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สร้างเครือข่ายบูรณาการระบบการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยื่น

++คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ ประสานความร่วมมือโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สร้างเครือข่ายบูรณาการระบบการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยื่น++

--------------------------------------------------

วันนี้ (๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ เข้าพบ ดร.ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เพื่อประสานความร่วมมือวางแผนและกำหนดแนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบการศึกษา การบริการวิชาการแก่ชุมชน ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน การใช้พื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการพัฒนาชุมชนสังคม สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป

--------------------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

07 ธันวาคม 2560 08:53:37 admin
คณะเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

++คณะเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐++

--------------------------------------

วันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

--------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม 

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

30 พฤศจิกายน 2560 15:27:04 admin
นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ศึกษาดูงาน การทำปุ๋ยชีวภาพ การจัดฟาร์มม้าพื้นเมือง

++นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ศึกษาดูงาน การทำปุ๋ยชีวภาพ การจัดฟาร์มม้าพื้นเมือง++
---------------------------------------
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.สุรีรัตน์ บุตรพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาจารย์กิตติ วิรุณพันธุ์ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ เข้าศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้นักศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย การผลิต มาตรฐาน คุณสมบัติ การเก็บรักษา การใช้ และประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ ตลอดจนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า ให้แก่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และเกษตรกร ณ ชุมชนนราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

จากนั้นศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน .เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินได้อย่างเหมาะสม นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือน และผลิตเพื่อจำหน่ายทางการค้า ณ แสงทองฟาร์ม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

เวลาต่อไปเข้าศึกษาการจัดฟาร์มม้าพื้นเมือง ที่ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร บ้านดอนชาด ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชนในแถบอำเภอโขงเจียมและสิรินธร นิยมใช้ม้าเป็นพาหนะในชีวิตประจำวัน ต่อมา ม้าได้ลดความสำคัญลง และมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากท้องถิ่น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของม้าพันธุ์พื้นบ้าน อันเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าว จึงเกิดการรวมกลุ่มบุคคลผู้สนใจก่อตั้งเป้นชมรมอนุรักษ์พันธุ์ม้าพื้นบ้านสิรินธรขึ้น โดยความเห็นชอบและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายศิวะ แสงมณี) หัวหน้าโครงการในพระราชดำริป่าดงนาทาม (พ.อ.พิเชษฐ์ วิสัยจร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับตำบลถึงจังหวัด จึงได้ก่อตั้ง ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร ขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนตั้งแต่การจัดพื้นที่ในการเตรียมทำฟาร์ม การดูนิสัยของม้า การฝึกขี่บังคับม้า การให้อาหาร และวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่อม้า

 

การศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยได้เรียนรู้จากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จจากการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

---------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด Google Drive

 #เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

 

23 พฤศจิกายน 2560 13:05:32 admin
ม.ราชภัฎอุบลฯ ร่วมจิตอาสาปลูกพืชสมุนไพรศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (สารภีท่าช้าง)

++ม.ราชภัฎอุบลฯ ร่วมจิตอาสาปลูกพืชสมุนไพรศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (สารภีท่าช้าง)++
---------------------------------------
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (สารภีท่าช้าง) บ้านใหม่สารภี ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมจิตอาสาปลูกพืชสมุนไพรศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (สารภีท่าช้าง) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานและให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ โดยมีกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านร่วมลงแรง และได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
---------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด Google Drive  

#ภาพโดย ดร.สังวาล สมบูรณ์
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
 

22 พฤศจิกายน 2560 11:41:24 admin
สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบลฯ ขอเชิญเที่ยวงานปลาสวยงามและไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๒ สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลฯ เพลิดเพลินไปกับอุโมงค์ปลา สัตว์น้ำหายาก บ่อปลาขนาดยักษ์

(๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

++-สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบลฯ ขอเชิญเที่ยวงานปลาสวยงามและไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๒ สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลฯ เพลิดเพลินไปกับอุโมงค์ปลา สัตว์น้ำหายาก บ่อปลาขนาดยักษ์++

--------------------------------------------

สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมออกบูธงานปลาสวยงามและไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๒ ภานในงานมีกิจกรรม เพลิดเพลินไปกับอุโมงค์ปลา สัตว์น้ำหายาก บ่อปลาขนาดยักษ์ พร้อมสัมผัสและให้อาหารกระต่ายจากฟาร์มแบบใกล้ชิด ชมพันธุ์ไม้กว่า ๑๐๐ ชนิด กับบรรยากาศจำลองจัดสวนหลากหลายสไตล์ ตามวิถีพอเพียงเกษตรอินทรีย์

- พบกับการประกวดปลากัด ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท

- การแข่งขันกินผักอินทรีย์

- ลิ้มลองเมนู อาหารทะเลปิ้งย่าง สดๆ

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
--------------------------------------------

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
#ปลาสวยงามUBRU
 

21 พฤศจิกายน 2560 16:49:23 admin