ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

 

17 กันยายน 2561 12:56:40 admin
ประชุมพิจารณา งบประมาณปี ๒๕๖๒

 วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพิรุณรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒

---------------------------

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

17 กันยายน 2561 12:46:02 admin
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี...ประกาศ!! วันปิด - เปิด ภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี...ประกาศ!! วันปิด - เปิด ภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ 

- ปิด ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- เปิด ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
12 กันยายน 2561 12:32:26 admin
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

#ประชาสัมพันธ์ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแบบเดิม โดยใช้แบบประเมินและดำเนินการตามข้นตอนที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ #ภายใน วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ https://pws.ubru.ac.th/

11 กันยายน 2561 09:14:43 admin
คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันนี้ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

----------------------------

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

03 กันยายน 2561 10:25:25 admin