ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ม.ราชภัฎอุบล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ม.ราชภัฎอุบล

*******************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร ๓๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการกระบวนการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

21 กรกฎาคม 2560 10:29:13 admin
การเปิดระบบส่งผลการเรียน CMS

การเปิดระบบส่งผลการเรียน CMS

18 กรกฎาคม 2560 08:58:26 admin
คณะเกษตรศาสตร์...ม.ราชภัฎอุบล ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะเกษตรศาสตร์...ม.ราชภัฎอุบล ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

*********************************************************

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ห้องประชุมพิรุณรักษ์ อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ เพื่อเตรียมความพร้อม ที่จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

17 กรกฎาคม 2560 16:25:50 admin
ม.ราชภัฏอุบล...สาขาสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สัตวศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

ม.ราชภัฏอุบล...สาขาสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สัตวศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

**************************************************************

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สัตวศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ทุกชั้นปี โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี ตลอดจนเพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักความอบอุ่นและสนุกสนาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

16 กรกฎาคม 2560 16:24:08 admin
คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีเป็นอย่างเรียบง่าย ประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู ขับเสภาเทิดพระคุณครู การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม ต่อด้วยตัวแทนนักศึกษาเชิญพานหนังสือให้ประธานในพิธีเจิม เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

13 กรกฎาคม 2560 15:59:11 admin