ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ไหว้ครู และประกวด Freshy boy & girl

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ไหว้ครู และประกวด Freshy boy & girl 

******************************************************************

สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกหมู่เรียน ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม ไหว้ครู และประกวด Freshy boy & girl ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ โดยในภาคเช้าจะเป็นกิจกรรม "ไหว้ครู" และในภาคบ่ายจะเป็นการประกวด "Freshy boy & girl"

11 กรกฎาคม 2560 11:12:12 admin
คณะเกษตรศาสตร์จัดประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

คณะเกษตรศาสตร์จัดประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

**********************************************************************

วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.ที่ห้องประชุมขวัญข้าว อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ เพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดผู้รับผิดชอบตัวบุ่งชี้ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

04 กรกฎาคม 2560 14:36:00 admin
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)

************************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)  เพื่อชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ประสานงานหลัก หัวหน้าคุมห้องสอบ เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบ เจ้าหน้าที่กองกลาง เจ้าหน้าที่รับ-ส่งข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ประสานงาน โดยคณะเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์สอบ  ในวันอาทิตย์ที ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

03 กรกฎาคม 2560 08:53:47 admin
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาเกษตรศาสตร์

++ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาเกษตรศาสตร์++

**************************************************************************

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

30 มิถุนายน 2560 10:09:04 admin
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Resilience for Information Systems

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Resilience for Information Systems

***************************************************************************

วิทยากร

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Gerald Quirchmayr

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

วัน เวลา และสถานที่

วันพุทธที่ 12 กรกฏาคม 2560

เวลา 09.00 - 12.00

. ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 30 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

กำหนดการ (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

วันพุทธที่ 12 กรกฏาคม 2560 

08:30 น. - 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 น. – 09.30.00 น. เปิดงาน แนะนำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

09.30 น. – 10.30 .    บรรยายหัวข้อ Resilience for Information Systemsโดย ศาตราจารย์ Gerald Quirchmayr

10.30 น. – 10.45 น.    อาหารว่าง

10.45 . -  12.00 .    นำเสนองานวิจัย พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น เกี่ยวกับงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (แจ้งหัวข้อที่จะนำเสนอก่อนวันงาน)

12.00 น                   รับประทานอาหารกลางวัน

 

สนใจเข้าร่วม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียน ที่ https://goo.gl/DLpzxe

เพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2560

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล โทร 6519 หรือ

Charnsak.s@ubru.ac.th ขอบคุณครับ

ที่มา : http://www.cs.ubru.ac.th/view.php?news=N00498

 

29 มิถุนายน 2560 10:53:48 admin