ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล...จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล...จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

*****************************************************

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

#เด็กเกษตรก็จะใสๆหน่อย

30 กรกฎาคม 2560 17:58:27 admin
คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

******************************************************

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะเกษตรศาสตร์ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาประกอบด้วย รศ.ดร. รภัสสา จันทาศรี รศ.สุพิชญ์พงศ์ ภูหวล ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล ผศ.ดร. สมพร ใจรักพันธ์ ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง และอาจารย์วิภา มะลา ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

26 กรกฎาคม 2560 12:50:04 admin
ประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล

ประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเกษตรศาสตร์  ม.ราชภัฎอุบล

**********************************************

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อที่สำคัญในการประชุมคือ การกำหนดเกณฑ์การรับเข้านักศึกษารหัส 61 เพื่อให้เป็นคุณสมบัติหรืออัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และสอดคล้องกับประเทศ และหัวข้องานวิจัยในการกำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

25 กรกฎาคม 2560 17:09:56 admin
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล

*********************************************************

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะเข้าตรวจประเมิน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามวันและเวลาดังกล่าว คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาประกอบด้วย รศ.ดร. รภัสสา จันทาศรี  รศ.สุพิชญ์พงศ์ ภูหวล  ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล  ผศ.ดร. สมพร ใจรักพันธ์   ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง  และอาจารย์วิภา  มะลา

24 กรกฎาคม 2560 16:59:01 admin
"โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น" (นายบุญเหล็ง สายแวว)

 "โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น" (นายบุญเหล็ง สายแวว)

*************************************************************

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น" (นายบุญเหล็ง สายแวว) เพื่อให้นักศึกษาทำกิจกรรมบริการวิชาการรวมทั้งบูรณาการสู่การเรียนการสอน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการนำมาประยุกต์ใช้ในตนเองให้มากที่สุด ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ การเรียนรู้ทำนา การเรียนรู้ทำอาหารพื้นบ้าน การเลี้ยงสัตว์และการมง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ณ บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

21 กรกฎาคม 2560 16:03:33 admin