ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

++ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร++

*****************************************************************************************

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

28 มิถุนายน 2560 11:58:58 admin
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สัตวศาสตร์

++ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สัตวศาสตร์++

*******************************************************************

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาสัตวศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิรุณรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

27 มิถุนายน 2560 15:06:15 admin
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

++ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ธุรกิจอาหารและโภชนาการ++

**************************************************************************

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ณ ห้องประชุมขวัญข้าวคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

27 มิถุนายน 2560 11:02:13 admin
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยกระดับความร่วมมือการเกษตร กับ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยกระดับความร่วมมือการเกษตร กับ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

**********************************************************************************************

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สมมาตร อิฐรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากร เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมี นายบัวไข สุภาอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวต้อนรับ ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญ ยกระดับความร่วมมือในด้านการศึกษา วิชาการ บริการวิชาการ การวิจัย การหาแนวทางที่จะร่วมมือกันในอนาคตและกำหนดทิศทางการจัดเรียนการสอนเพื่อให้ด้านการเกษตรก้าวทันสมัยยิ่งขึ้น

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

26 มิถุนายน 2560 11:52:15 admin
ประสานความร่วมมือ เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (๒/๒๕๖๐)

ประสานความร่วมมือ เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (๒/๒๕๖๐)

******************************************************************************************************

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (๒/๒๕๖๐)โดยคณบดีและผู้แทนจากกลุ่มคณะที่มีการสอนด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ตามที่หน่วยงานมีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ได้จัดตั้งที่ประชุมเครือข่ายคณบดีและหัวหน้าสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปในอนาคต ซึ่งในการนี้ที่ประชุมเครือข่ายฯ ได้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๖ (๑/๒๕๖๐) ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคาม ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งที่ ๑๗ (๒/๒๕๖๐) ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการประชุม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สมมาตร อิฐรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคาม ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานที่ประชุม และมีคณบดี รองคณบดี ตัวแทนคณบดี แลผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศจำนวน ๑๓ สถาบัน เข้าร่วมประชุม

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

25 มิถุนายน 2560 23:15:35 admin