ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอย่างเป็นทางการ “ถนนสายวัฒนธรรม” ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

เปิดอย่างเป็นทางการ “ถนนสายวัฒนธรรม” ม.ราชภัฏอุบลราชธานี (ทุกวันศุกร์ - เสาร์)

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม” เพื่อเป็นเวทีการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน ตลอดจนการรณรงค์การแต่งกายย้อนยุคด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มาจัดแสดง เผยแพร่ และจำหน่ายผลงาน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร ไม้ดอก-ไม้ประดับ สินค้า OTOP จากประเทศไทย สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร รวมไปถึงสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม นวดแผนไทย การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการและการประกวด-แข่งขันทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมการออกกำลังกาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเปิดรับสมัครวันละ 50 คน อบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม นี้ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน หรือผู้สนใจร่วมโชว์ผลงานหรือจัดจำหน่ายสินค้า สมารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนร้านค้าได้ที่ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร. 045-352000 ต่อ 1121 ในวันและเวลาราชการเปิดอย่างเป็นทางการ “ถนนสายวัฒนธรรม” ม.ราชภัฏอุบลราชธานี (ทุกวันศุกร์ - เสาร์) วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม” เพื่อเป็นเวทีการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน ตลอดจนการรณรงค์การแต่งกายย้อนยุคด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มาจัดแสดง เผยแพร่ และจำหน่ายผลงาน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร ไม้ดอก-ไม้ประดับ สินค้า OTOP จากประเทศไทย สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร รวมไปถึงสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม นวดแผนไทย การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการและการประกวด-แข่งขันทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมการออกกำลังกาย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเปิดรับสมัครวันละ 50 คน อบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม นี้ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน หรือผู้สนใจร่วมโชว์ผลงานหรือจัดจำหน่ายสินค้า สมารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนร้านค้าได้ที่ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร. 045-352000 ต่อ 1121 ในวันและเวลาราชการ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

21 พฤษภาคม 2560 21:14:44 admin
ปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ สร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  คลิกดูภาพเพิ่มเติม

06 พฤษภาคม 2560 12:51:21 admin
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม คร้ังที่ ๓

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมต้นคูน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตราสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม คร้ังที่ ๓ "Smart Technology for Industry ๔.๐"  คลิกดูภาพเพิ่มเติม

03 พฤษภาคม 2560 15:05:43 admin
ประชุมโครงการน้ำดื่ม

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมโครงการน้ำดื่มราชภัฎ ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  คลิกดูภาพเพิ่มเติม

27 เมษายน 2560 08:45:20 admin
กิจกรรมผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม “ผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี ๒๕๖๐” โดยมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธาน จากนั้นพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และการแสดงมุทิตาคารวะแด่ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์อาวุโส นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ณ พุทธสถาน และบริเวณลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คลิกดูภาพเพิ่มเติม

20 เมษายน 2560 11:14:19 admin