ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารจากคณะต่างๆ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ๒,๐๐๐ คน ภายในพิธีเป็นอย่างเรียบง่าย ประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู ขับเสภาเทิดพระคุณครู การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม ต่อด้วยตัวแทนนักศึกษาเชิญพานหนังสือให้ประธานในพิธีเจิม เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนแต่ละคณะ นำพานที่เตรียมไว้ลำเรียงไปไหว้บูชาครูอย่างนอบน้อม ตามลำดับ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

22 มิถุนายน 2560 21:11:45 admin
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

+++ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ+++

*********************************************************************************************************************************

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยคณบดีและผู้แทนจากกลุ่มคณะที่มีการสอนด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเป็นเวทีนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ให้บุคลากรทางศาสตร์ ด้านการเกษตรเกิดการพัฒนาและเกิดการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ

20 มิถุนายน 2560 17:33:10 admin
"วันศุกร์ ราชภัฏอุบลฯ สวมผ้าไทย"

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญชวนคณะ สำนัก สถาบัน ทุกหน่วยงาน และบุคลากรทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เรียบง่าย สีสุภาพในทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทย และช่วยสนับสนุนร้านค้าชุมชนอุบลราชธานีของเรา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

17 มิถุนายน 2560 11:01:30 admin
โครงการรับน้องประชุมเชียร์ “Walk Rally Day” ๑/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการรับน้องประชุมเชียร์ “Walk Rally Day” ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมแกะเทียนติดพิมพ์วัดบูรพา กิจกรรมละลายพฤติกรรม การร้องเพลงประชุมเชียร์ ร่วมกับการอบรมปลูกฝังระเบียบวินัย จริยธรรม การตรงต่อเวลา และความสามัคคีในหมู่คณะ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

17 มิถุนายน 2560 10:13:04 admin
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาการประมง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาการประมง ณ ห้องประชุมขวัญข้าวคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

15 มิถุนายน 2560 20:16:18 admin