ข่าวประชาสัมพันธ์

สืบสานประเพณีสงกรานต์คณะเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมเกษตร โดยมีพิธีไหว้พระพิรุณ เป็นสัณญาลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกษตรศาสตร์เคารพกราบไหว้กันมารุ่นสู่รุ่น จากนั้นเป็นพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  คลิกดูภาพเพิ่มเติม

20 เมษายน 2560 11:11:22 admin
ถ่ายภาพหมู่เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คลิกดูภาพเพิ่มเติม

20 เมษายน 2560 11:08:04 admin
ปัจฉิมนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายใต้ ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรการประมง หลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน" วิทยากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายดาว เศวตนนท์ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และหัวข้อ "เทคนิคพิชิต ความสำเร็จในการสมัครงาน" วิทยากร โดยนายอนุพงศ์ ชัยประปา นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คลิกดูภาพเพิ่มเติม

20 เมษายน 2560 11:05:40 admin
ประชุมโครงการน้ำดื่มราชภัฎ

วันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมโครงการน้ำดื่มราชภัฎ ณ ห้องประชุมพิรุณรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  คลิกดูภาพเพิ่มเติม

20 เมษายน 2560 11:03:43 admin
ประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะเกษตรศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  คลิกดูภาพเพิ่มเติม

20 เมษายน 2560 10:59:51 admin