ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานประชุมกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นไปตามหลักการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

12 มิถุนายน 2560 10:47:40 admin
การเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่ รศ.ดร.สุนทรีพร ดวนใหญ่ และดร.รัชตาภรณ์ ลุนสิน ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการวิจัยให้กับเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ในการอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต” ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีเกษตรเข้าร่วมโครงการมากกว่า ๕๐๐ คน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยให้กับเกษตรกรเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

08 มิถุนายน 2560 17:56:36 admin
แต่งตั้งรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

++ แต่งตั้งรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ++

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติโดยคำแนะนำของอธิการบดี แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ บุตรพรม ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

07 มิถุนายน 2560 09:03:59 admin
รูปแบบการเขียนหนังสือราชการ หนังสือตอบโต้ รายงานการประชุม และงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม "รูปแบบการเขียนหนังสือราชการ หนังสือตอบโต้ รายงานการประชุม และงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดา บุญยืด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

31 พฤษภาคม 2560 11:04:42 admin
ประชุมคณาจารย์สาขาสัตวศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สาขาสัตวศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์ประจำสาขา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

25 พฤษภาคม 2560 10:34:35 admin