ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Resilience for Information Systems

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Resilience for Information Systems

***************************************************************************

วิทยากร

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Gerald Quirchmayr

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

วัน เวลา และสถานที่

วันพุทธที่ 12 กรกฏาคม 2560

เวลา 09.00 - 12.00

. ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 30 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

กำหนดการ (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

วันพุทธที่ 12 กรกฏาคม 2560 

08:30 น. - 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 น. – 09.30.00 น. เปิดงาน แนะนำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

09.30 น. – 10.30 .    บรรยายหัวข้อ Resilience for Information Systemsโดย ศาตราจารย์ Gerald Quirchmayr

10.30 น. – 10.45 น.    อาหารว่าง

10.45 . -  12.00 .    นำเสนองานวิจัย พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น เกี่ยวกับงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (แจ้งหัวข้อที่จะนำเสนอก่อนวันงาน)

12.00 น                   รับประทานอาหารกลางวัน

 

สนใจเข้าร่วม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียน ที่ https://goo.gl/DLpzxe

เพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2560

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล โทร 6519 หรือ

Charnsak.s@ubru.ac.th ขอบคุณครับ

ที่มา : http://www.cs.ubru.ac.th/view.php?news=N00498

 

29 มิถุนายน 2560 10:53:48 admin
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

++ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร++

*****************************************************************************************

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

28 มิถุนายน 2560 11:58:58 admin
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สัตวศาสตร์

++ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สัตวศาสตร์++

*******************************************************************

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาสัตวศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิรุณรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

27 มิถุนายน 2560 15:06:15 admin
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

++ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ธุรกิจอาหารและโภชนาการ++

**************************************************************************

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ณ ห้องประชุมขวัญข้าวคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

27 มิถุนายน 2560 11:02:13 admin
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยกระดับความร่วมมือการเกษตร กับ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยกระดับความร่วมมือการเกษตร กับ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

**********************************************************************************************

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สมมาตร อิฐรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากร เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมี นายบัวไข สุภาอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวต้อนรับ ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญ ยกระดับความร่วมมือในด้านการศึกษา วิชาการ บริการวิชาการ การวิจัย การหาแนวทางที่จะร่วมมือกันในอนาคตและกำหนดทิศทางการจัดเรียนการสอนเพื่อให้ด้านการเกษตรก้าวทันสมัยยิ่งขึ้น

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

26 มิถุนายน 2560 11:52:15 admin