ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความทางการเรียนสาขาสัตวศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความทางการเรียนสาขาสัตวศาสตร์ โดยมีนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑-๔ เข้าร่วมโครงการ จากนั้นรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ"นักศึกษาใหม่กับการเรียนสัตวศาสตร์" วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ดวนใหญ่ "นักศึกษาใหม่กับการใช้ชีวิิตในรั้วมหาวิทยาลัย" วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรีพร ดวนใหญ่ "การตลาดสินค้าปศุสัตว์" วิทยากรโดย คุณสิทธิพร บุรณนัฏ และหัวข้อ "โอกาสและอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา" วิทยากรโดย นายสงวน ทวีกาฬ และนายบุษส่ง ผิวงาม (ศิษย์เก่าสาขาสัตวศาสตร์) ณ ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

15 มิถุนายน 2560 19:47:32 admin
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์

+++ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์+++

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

14 มิถุนายน 2560 15:42:16 admin
ประชุมคณาจารย์และข้าราชการคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน การประชุมคณาจารย์และข้าราชการคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การเตรียมความพร้อมจัดประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้มีการสรรหาตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะ ๑ ท่าน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

14 มิถุนายน 2560 12:16:54 admin
ประชุมกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สัตวศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานประชุมกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาขาสัตวศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นไปตามหลักการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

12 มิถุนายน 2560 10:58:32 admin
ประชุมกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น อาจารย์ ดร. สังวาล สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานประชุมกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นไปตามหลักการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

12 มิถุนายน 2560 10:47:40 admin