ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

++ประสานความร่วมมือย่างต่อเนื่อง เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ++

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตตบรรณ ชั้น ๒ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธาน

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

#เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ

19 พฤศจิกายน 2561 10:53:56 admin
 รวมพลังเกษตรกรรมยั่งยืน ราชธานี – อุบลฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.45 น. ที่ชุมชนราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มอบหมาย ผศ.ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานรวมพลังเกษตรกรรมยั่งยืน ราชธานี – อุบลฯ” โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผลการใช้สารเคมีอันตรายต่อคนไทย”

เวลา 14.45 - 15.00 น. พิธีประกาศปฏิญญา “ว่าด้วยการหยุดยั้งการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร”
- ผู้แทนเกษตรกร / ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขึ้นบนเวที
- นายปิยทัศน์ ทัศนิยม นำกล่าวปฏิญญา (เกษตรกร) / ผู้ร่วมงานกล่าวตาม
- นายนพภา พันธุ์เพ็ง นำกล่าวปฏิญญา (ภาคีเครือข่าย) / ผู้ร่วมงานกล่าวตาม

เวลา 15.00 - 15.20 น. พิธีลงนามปฏิญญา “ว่าด้วยการหยุดยั้งการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร”
- ผู้แทนเกษตรกร / ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนามปฏิญญา
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามเป็นพยาน

เวลา 15.20 - 15.40 น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบธงให้กับภาคีเครือข่าย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 ท่าน
- ผู้แทนภาคีเครือข่าย จำนวน 14 ท่าน
- ถ่ายภาพร่วมกัน

------------------------------------

ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

11 พฤศจิกายน 2561 11:15:56 admin
กฐินสามัคคี ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย และภริยา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยการประสานและดำเนินการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนชาวบ้านดอนนกชุม และชุมชนใกล้เคียง ร่วมทอดกฐินสามัคคีถวาย ณ วัดบ้านดอนนกชุม ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังวหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมียอดรวมกฐินสามัคคี จำนวน ๓๔๓,๖๔๑.๗๕ บาท เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาทรงไทยประดิษฐานรูปเหมือน พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพกิตติมุนี (อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี) 
----------------------------------------------

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
#งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

11 พฤศจิกายน 2561 11:15:42 admin
ศึกมหกรรมมวยนานาชาติราชภัฏอุบลราชธานี

 ++ศึกมหกรรมมวยนานาชาติราชภัฏอุบลราชธานี สืบสานตำนานมวยไทย เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามวยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี++

 
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ เวทีมวย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดศึกมหกรรมมวยนานาชาติราชภัฏอุบลราชธานี สืบสานตำนานมวยไทย เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามวยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกันทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะมวยไทย เปิดโอกาสให้ชุมชนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันนำสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมศิลปะมวยไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่ได้มีดำเนินการฝึกทักษะมวยไทยให้กับเด็ก เยาวชน นักศึกษารวมทั้งประชาชนที่สนใจมาโดยตลอด ให้เกิดความต่อเนื่องทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดการแข่งขันกีฬามวยไทย “มหกรรมมวยไทยนานาชาติ ราชภัฏอุบลราชธานี” ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑) เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย
๒) เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยร่วมกัน และนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
๓) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกีฬามวยไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๔) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

ศึกมหกรรมมวยนานาชาติราชภัฏอุบลราชธานีในครั้งนี้ ได้รวมสุดยอดมวยไทยชิงความเป็นหนึ่งทั้งนักมวยไทยและนักมวยต่างชาติ ให้ชมถึง ๒๑ คู่ อาทิ ซุปเปอร์แชมป์และวันใหม่ ม.ราชภัฏอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมค่ายสิงห์โหดยิมส์มอบแบรนด์และนมบำรุง ๒ นักชกในสังกัดจ่าโหด เสาร์ห้าและเสือเพชร มาชกคู่เอกและคู่รองในรายการมหกรรมมวยนานาชาติราชภัฎอุบล ท่ามกลางสื่อมวลชนและแฟนมวยที่มารอต้อนรับกันอย่างเนืองแน่น

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันภายใต้การนำของท่าน รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี ก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างเครือข่ายและยกระดับการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ตามนโยบายของท่านอธิการบดี คือ (๔G+P) โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากร นักศึกษา และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และการจัดแข่งขันกีฬามวยไทย “มหกรรมมวยไทยนานาชาติ ราชภัฏอุบลราชธานี” ขึ้นในครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการสนองนโยบายดังกล่าว ซึ่งทุกท่านก็ได้ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้วจากคำกล่าวรายงาน และสำคัญที่สุดคือ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ปีช่วง ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน จะเห็นได้ว่าขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังปรับปรุงหลายประการเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ผมในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับทัพนักกีฬาที่จะมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนหลายหมื่นคน

#ภาพโดย : UBRU เกษตรศาสตร์สัมพันธ์ , ผศ.ภิชญาพร อยู่คล้ำ

#ดูภาพทั้งหมด

11 พฤศจิกายน 2561 11:15:15 admin
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ประเพณี

 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบลฯ ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณี "ลงแขกเกี่ยวข้าว" สืบสานวัฒนธรรมไทย

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ประเพณี "ลงแขกเกี่ยวข้าว" วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 16. 00 น. ณ บ้านหนองไฮ ต.หนองขอน อ. เมือง จ.อุบลราชธานี

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
#เกษตรราชภัฎอุบลร่วมใจอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

01 พฤศจิกายน 2561 08:37:43 admin