ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันนี้ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

----------------------------

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

03 กันยายน 2561 10:25:25 admin
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ป้ายแดง...

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. วิรญา ครองยุติ อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาพืชศาสตร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2561

03 กันยายน 2561 10:22:41 admin
พิธีมอบรางวัล เพชรราชธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และรางวัลบุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโกมุท ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานพิธีมอบรางวัล เพชรราชธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และรางวัลบุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทบุคคลที่ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรษชน สีหบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญชวนคณะ สำนัก สถาบัน ทุกหน่วยงาน และบุคลากรทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เรียบง่าย สีสุภาพในทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทย และช่วยสนับสนุนร้านค้าชุมชนอุบลราชธานีของเรา
---------------------------
#ดูภาพทั้งหมด  
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

24 สิงหาคม 2561 13:23:19 admin
โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่  ๒๖ กรกฏาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่วัดท่าวังหิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

-----------------------------

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

30 กรกฎาคม 2561 19:01:49 admin
คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีเป็นอย่างเรียบง่าย ประกอบด้วยการกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู ขับเสภาเทิดพระคุณครู การร้องประสานเสียงขับร้องเพลงพระคุณที่สาม ต่อด้วยตัวแทนนักศึกษาเชิญพานหนังสือให้ประธานในพิธีเจิม เพื่อเป็นสิริมงคล  

-------------------------------

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

30 กรกฎาคม 2561 18:58:53 admin