ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

 วันนี้ (๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรและนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการเขียนรายงาน การประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ให้ครอบคลุมในสายวิชาการและสายสนับสนุน ตลอดจนการเขียนโครงการสำหรับนักศึกษาในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.บุญเย็น ทองคำ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมถวิล ขันเขตต์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
----------------------------
#ดูภาพทั้งหมด  
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

05 กรกฎาคม 2561 15:57:32 admin
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วันนี้ (๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
--------------------------- 
#ดูภาพเพิ่มเติม  
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

05 กรกฎาคม 2561 10:37:05 admin
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วันนี้(๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
--------------------------- 
#ดูภาพทั้งหมด  
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

04 กรกฎาคม 2561 11:00:22 admin
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันนี้ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ณรงค์กร เกษมสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี นายคณดล โตแสง ผู้จัดการโรงแรมทอแสงรีสอร์ท นายบุญเหล็ง สายแวว ปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่วมในครั้งนี้
 ----------------------------
#ดูภาพทั้งหมด 
 #เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

04 กรกฎาคม 2561 09:06:50 admin
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ชั้นปีที่ ๑ สาขาเกษตรศาสตร์

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อาจารย์ ดร.วิรญา ครองยุติ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ชั้นปีที่ ๑ สาขาเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการให้นักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมในการปรับตัว ในการดำเนินชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ ชีวิตความเป็นอยู่ คุณธรรมจริยธรรม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาใหม่ ตลอดจนให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้พบปะกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ ได้ใกล้ชิด เกิดความรู้สึกที่ดี อบอุ่นใจ และมีความมั่นใจในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย
---------------------------------
#ดูภาพทั้งหมด  
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

04 กรกฎาคม 2561 08:54:07 admin