ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

 วันนี้ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

---------------------------

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2561 16:11:14 admin
++โครงการฝึกอบรมผสมเทียมโค รุ่นที่ ๑๕++

 สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ดำเนินการ ฝึกอบรมผสมเทียมโค หลักสูตรพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะ สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อโดยอาสาสมัครปศุสัตว์ผสมเทียมที่ได้รับการคัดเลือกมาจากการประชาคมและรับรองจากคณะกรรมการระดับตำบล โดยแบ่งเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน สำหรับรุ่นที่ ๑๕ อบรมระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศูนย์บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และฟาร์มโคนมของโครงการฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

------------------------------
#ข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บูรณารมย์

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2561 15:48:56 admin
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

--------------------------

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

17 กรกฎาคม 2561 08:51:29 admin
ประชุมคณาจารย์และข้าราชการคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันนี้ (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณาจารย์และข้าราชการคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

--------------------------------
#ดูภาพทั้งหมด  
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

13 กรกฎาคม 2561 11:05:02 admin