ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ชั้นปีที่ ๑ สาขาเกษตรศาสตร์

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อาจารย์ ดร.วิรญา ครองยุติ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ชั้นปีที่ ๑ สาขาเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการให้นักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมในการปรับตัว ในการดำเนินชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ ชีวิตความเป็นอยู่ คุณธรรมจริยธรรม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาใหม่ ตลอดจนให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้พบปะกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ ได้ใกล้ชิด เกิดความรู้สึกที่ดี อบอุ่นใจ และมีความมั่นใจในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย
---------------------------------
#ดูภาพทั้งหมด  
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

04 กรกฎาคม 2561 08:54:07 admin
ร่วมแรงร่วมใจ “จิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะเกษตรศาสตร์

++ร่วมแรงร่วมใจ “จิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะเกษตรศาสตร์++ วันนี้ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี "ร่วมแรงร่วมใจ จิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะเกษตรศาสตร์" เนื่องจากบริเวณอาคาร ๕๑ มีต้นไม้ยืนต้นและไม้ผล เห็นควร ปรับปรุงสถานที่และสภาพภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเป็นการสร้างภูมิทัศน์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
--------------------------
#ดูภาพเพิ่มเติม 
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

22 มิถุนายน 2561 15:46:28 admin
ประชุมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สนับสนุน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันนี้ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประชุมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สนับสนุน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการเตรียมสถานที่ รองรับการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การจัดการขยะ การตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การดูแลสถานที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตภายในคณะ และการจัดงานคืนสู่เหย้าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

-------------------------------

#ดูภาพทั้งหมด
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

22 มิถุนายน 2561 14:50:58 admin
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการคืนสู่เหย้าคณะเกษตรศาสตร์

วันนี้ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการคืนสู่เหย้าคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
------------------------------
#ดูภาพทั้งหมด 
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

22 มิถุนายน 2561 11:41:11 admin
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สาขาการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 วันนี้(๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพิรุณรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาการประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

---------------------------

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

22 มิถุนายน 2561 10:04:58 admin