ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันนี้ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีวาระ เรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และการเตรียมความพร้อม ที่จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
---------------------------
#ดูภาพทั้งหมด  
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

19 มิถุนายน 2561 15:31:56 admin
โครงการไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อ และแพะ รุ่นที่ ๑๓-๒๕๖๑

 สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ดำเนินการ ฝึกอบรมผสมเทียมโค หลักสูตรพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) โครงการไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อ และแพะ รุ่นที่ ๑๓-๒๕๖๑  ณ หอประชุมศูนย์บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และฟาร์มโคนมของโครงการฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วิทยาเขตบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๕-๒๐มิถุนายน ๒๕๖๑
-------------------------------------
#ดูภาพทั้งหมด
#ข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บูรณารมย์
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

18 มิถุนายน 2561 11:11:33 admin
ประสานความร่วมมือย่างต่อเนื่อง เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัยโสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เลขานุการเครือข่ายฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

โดยมีวาระสำคัญอยู่ที่การดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษา บริการทางวิชาการเเก่สังคม การประกันคุณภาพทางการศึกษาเเละการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์เเละสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เกิดการพัฒนาเเละสร้างความเข้มเเข็งร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษา บริการทางวิชาการเเก่สังคม การประกันคุณภาพทางการศึกษาเเละการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้เเละการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้เกิดความเข้มเเข็งทางวิชาการเเละสนับสนุนซึ่งกันเเละกัน

---------------------------
#ดูภาพทั้งหมด

#ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

18 มิถุนายน 2561 10:01:33 admin
อธิการบดีให้กำลังใจ  โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ ๔ ทีมสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. สุรีรัตน์ บุตรพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้กำลังใจ  โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ ๔ น.สพ. ชัยพร ผลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ ๔ ทีมสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา "จัดโครงการเพื่อสังคมออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว"  ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

สำหรับโครงการเพื่อสังคมออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมวเทศบาลนครอุบลราชธานีฟรี บริการทำหมันและฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขฟรี  
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อจองคิวนำสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมโครงการได้ที่ เกษตรศาสตร์ฯ โทร ๐๔๕-๓๕๒-๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๐ และ ๐๘๗-๙๕๘๙๒๒๙
------------------------------

#ดูภาพเพิ่มเติม
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

13 มิถุนายน 2561 15:00:27 admin
โครงการเพื่อสังคมออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว 

+โครงการเพื่อสังคมออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว #ฟรีตลอดงาน+
+.+.+.+.+.+.+.+.+

เช้านี้ (จันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) เวลา ๐๙:๐๐ น. พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเพื่อสังคมออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ ๔ น.สพ. ชัยพร ผลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา "จัดโครงการเพื่อสังคมออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. เป็นต้นไป ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

พร้อมกันนั้น นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ยังร่วมให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ ๔ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ ๙ อีกทั้งโรงพยาบาลสัตว์ สัตว์แพทย์ ๔ ได้เปิดให้บริการรักษาสุนัขแมว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มาเป็นระยะเวลานานกว่า ๓๐ ปี และในเดือนมิถุนายนของทุกปี ทางโรงพยาบาลฯ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ดำเนินการการออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ประชาชนในชุมชนที่เลี้ยงสัตว์โดยไม่มีค่าจ่ายแต่อย่างใด พร้อมดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนที่มีสัตว์เลี้ยงให้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้นอีกด้วย

สำหรับโครงการเพื่อสังคมออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมวเทศบาลนครอุบลราชธานีฟรี บริการทำหมันและฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อจองคิวนำสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมโครงการได้ที่ เกษตรศาสตร์ฯ โทร ๐๔๕-๓๕๒-๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๐ และ ๐๘๗-๙๕๘๙๒๒๙

------------------------------
#ดูภาพทั้งหมด 
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

11 มิถุนายน 2561 16:19:55 admin