ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

24 กันยายน นี้ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัด

++ 24 กันยายน นี้ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัด++
***********************************************************
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ดำเนินการสอบ (ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 4 แห่ง ได้แก่ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. โรงเรียนนารีนุกูล
3. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
4. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางและหลีกเลี่ยงในบริเวณสนามสอบดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

20 กันยายน 2560 18:52:13 admin
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา “บทบาทการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ” โดยรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ

++ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา “บทบาทการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ” โดยรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ++
************************************
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา หัวข้อ “บทบาทการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ” โดย คุณรภัสสรณ์ รังสีกาญจน์ส่อง ผู้จัดการบริษัทสีสัน หรรษา ทราเวล และรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องบัวพิสุทธิ์ 4 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

20 กันยายน 2560 15:28:00 admin
ม.ราชภัฏอุบลฯ เตรียมแถลงข่าว งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคอีสาน

++ม.ราชภัฏอุบลฯ เตรียมแถลงข่าว งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคอีสาน+

*********************************************

วันที่ 18 กันยายน 2560 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงานแถลงข่าว และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยมีการประชุมชี้แจงข้อบังคับ ระเบียบการแข่งขันกีฬา และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา เวลา 09.00 น. จากนั้นจะมีการแถลงข่าว เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมโกมุท อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสถาบันการศึกษา จำนวน 28 แห่ง เข้าร่วมแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่มา : http://www.guideubon.com/2.0/pr-ubon/2675/

19 กันยายน 2560 14:07:54 admin
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมมุทิตาลัย “เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2560

++ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมมุทิตาลัย “เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2560++

************************************************
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “ด้วยรักและผูกพัน” ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม 
โดยในปีนี้มีข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณต พลอาษา (อาจารย์ ข้าราชการ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โมราชาติ (อาจารย์ ข้าราชการ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวี ทองเจือ (อาจารย์ ข้าราชการ)
4. อาจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายผู้สอน)
5. นางไพวัลย์ หิรัญงาม (ลูกจ้างประจำ)
6. นายสีทน พันธ์กว้าง (ลูกจ้างประจำ)
7. นายธนบดี จิตต์หนัก (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน)

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

19 กันยายน 2560 14:04:06 admin
สาขาบริหารการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

สาขาบริหารการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

19 กันยายน 2560 10:20:30 admin