ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 "103 ปี ราชภัฏอุบลราชธานี วิถีอุบลฯ"

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เผยว่า กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา จะจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 "103 ปี ราชภัฏอุบลราชธานี วิถีอุบลฯ" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.


สำหรับพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยมีการประกวดนางนพมาศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดกระทง การประกวดวงดนตรีไทยสากล และการแข่งขันส้มตำลีลา ในโอกาสนี้ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงวิถีอุบลฯ ร่วมชมและเป็นกำลังใจการประกวดต่าง ๆ ณ บริเวณลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

19 พฤศจิกายน 2561 10:51:35 admin
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม)

 


12 กันยายน 2561 12:30:29 admin
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๑ 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
- ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (วางพวงมาลา)สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
- พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
- การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พระราชบิดากับการพัฒนางานสาธารณสุขไทย”
- การประกวด “Green UBRU Fashion 2018” 
- การประกวดแข่งขัน “ส้มตำลีลาเพื่อสุขภาพ” 
- การประกวดโครงการลดใช้โฟม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- การประกวดชมรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

10 กันยายน 2561 21:57:46 admin
รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถเเละทักษะด้านกรีฑาเเละมีความสนใจที่จะสมัครเพื่อเข้าร่วมทีมกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ นักศึกษาท่านใดที่มีความสามารถเเละทักษะด้านกรีฑา เเละมีความสนใจที่จะสมัครเพื่อเข้าร่วมทีมกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเเล้วตั้งเเต่บัดนี้จนถึง 15 กันยายน 2561

10 กันยายน 2561 21:54:07 admin
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแบบเดิม โดยใช้แบบประเมินและดำเนินการตามข้นตอนที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
#ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ https://pws.ubru.ac.th/

10 กันยายน 2561 21:41:50 admin