ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม)

 


12 กันยายน 2561 12:30:29 admin
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๑ 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
- ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (วางพวงมาลา)สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
- พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
- การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “พระราชบิดากับการพัฒนางานสาธารณสุขไทย”
- การประกวด “Green UBRU Fashion 2018” 
- การประกวดแข่งขัน “ส้มตำลีลาเพื่อสุขภาพ” 
- การประกวดโครงการลดใช้โฟม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- การประกวดชมรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

10 กันยายน 2561 21:57:46 admin
รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถเเละทักษะด้านกรีฑาเเละมีความสนใจที่จะสมัครเพื่อเข้าร่วมทีมกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ นักศึกษาท่านใดที่มีความสามารถเเละทักษะด้านกรีฑา เเละมีความสนใจที่จะสมัครเพื่อเข้าร่วมทีมกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเเล้วตั้งเเต่บัดนี้จนถึง 15 กันยายน 2561

10 กันยายน 2561 21:54:07 admin
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแบบเดิม โดยใช้แบบประเมินและดำเนินการตามข้นตอนที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
#ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ https://pws.ubru.ac.th/

10 กันยายน 2561 21:41:50 admin
เชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ’61 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายทางวิชาการ การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การแข่งขันพูด การวาดภาพ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล และการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ภายในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย

ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของนักศึกษา คณาจารย์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sciweek.ubru.ac.th

15 สิงหาคม 2561 15:22:58 admin