ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "ราชภัฏ" และดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนำนักศึกษาวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และจุดเทียนหลอมรวมใจน้อมถวายความอาลัย นอกจากนี้ยังมีพิธีเจิมมงคลนายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อปลูกสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักในเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สืบสาน สนองงานตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

26 มิถุนายน 2560 14:31:22 admin
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง BRAVE MISS WORLD

++ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง BRAVE MISS WORLD เวลา 10.00 - 12.00 น. และร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ "กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิสตรี" โดย คุณยูวาล วัคส์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ฝ่ายการเมืองและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

21 มิถุนายน 2560 09:21:14 admin
"อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร"

 

+++ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร" ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

20 มิถุนายน 2560 16:09:21 admin
กำหนดช่วงเวลาในการ เปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดช่วงเวลาในการ เปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการศึกษา ทั้งยังป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
 

20 มิถุนายน 2560 16:08:03 admin
อุบลราชธานี…ม.ราชภัฏฯ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกับ สปป.ลาว

ที่หอประชุมเมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจำปาสัก สปป.ลาว  “ มหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักบริการวิชาการชุมชน ได้ร่วมกับเมืองบาเจียงเที่ยวประจวบฯบ้านของพ่อเจริญสุข แขวงจำปาสัก สปป.ลาว จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกลุ่มงานเกษตรกรรมและหัตถกรรม เมืองบาเจียงเจริญสุข ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560   โดยมี ผศ.ดร. ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมประชุม กับท่านคำแสน จันทะวงประธานกรรมการพรรคเมืองบาเจียงเจริญสุข และ ผู้รับผิดชอบร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมและหัตถกรรมในท้องถิ่นเข้ารับการอบรม

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ เมืองบาเจียงเจริญสุข แขวงจำปาสัก. เพื่อร่วมมือในการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน คือ การพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรมให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมชาวเกษตรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการผลิต การแปรรูป และ การตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการผลิต การ และการจำหน่ายครบวงจร และ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานระหว่างไทย ลาว เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตามความเหมาะสม ในการจัดอบครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เมืองบาเจียงเจริญสุข. 5 กลุ่ม. คือ กลุ่มหัตถกรรมทอผ้า , กลุ่มตีเหล็กเครื่องใช้ในครัวเรือน , กลุ่มทำไม้กวาดแบบดั้งเดิม , กลุ่มทำสาโทพื้นเมือง และ กลุ่มทำถั่วลิสงแห้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว เป็นการนำผลผลิตด้านการเกษตรในเมืองบาเจียงเจริญสุข. มาพัฒนาให้เป็นสินค้าและจัดจำหน่ายในท้องถิ่นและสำหรับนักท่องเที่ยว

โดย เมืองบาเจียงเจริญสุข กำหนดให้เป็น สินค้า หนึ่งอำเภอ หนึ่งผลิตภัณฑ์ สำหรับการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานอุตสาหกรรมภาค 7 และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นคณะวิทยากรบรรยายสาธิตกระบวนการผลิตและการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ  ประกอบด้วย , นายอุเทน โชติชัย , นางละเอียด ไขศรีมธุรส , นายวิชัย ลุนสอน ,     นายอัศนี อำนวย , นายกิตธวัช. บุญทวี , นายเจษฎา สายสุข , นายปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้งเพรานายนริศ เนียมหอม และวิทยากรในท้องถิ่น ร่วมอบรมพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป นับเป็นโครงการและการขับเคลื่อนกิจกรรมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจำปาสัก ซึ่งดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. กับเมืองบาเจียงเจริญสุข. ที่จะนำร่องในการจัดกิจกรรมและนำไปสู่การพัฒนาและความร่วมของกลุ่มประเทศในอาเซี่ยนอย่างยั่งยืนต่อไป…

ที่มา : http://najanewsupdate.com/061409-2/

15 มิถุนายน 2560 13:27:25 admin