ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

ประผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
*************************************
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโกมุท นั้น 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ เรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้
ลำดับที่ ๑ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สงวนศักดิ์ ศรีพลัง
ลำดับที่ ๒ อาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ
ลำดับที่ ๓ อาจารย์ ดร.เกริกไกร แก้วล้วน
ลำดับที่ ๔ อาจารย์พลวัฒน์ โตสารเดช

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
****************************
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทร.๐๔๕-๓๕๒๐๐๐

18 พฤษภาคม 2560 10:03:27 admin
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ MIS

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ MIS

นายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของ Ransomware ที่มีชื่อว่า WannaCry หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ไวรัสเรียกค่าไถ่” ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการติดไวรัส ดังกล่าว ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าจะทำการปิดระบบ MIS ได้แก่ ระบบจัดชื้อ-จัดจ้าง, ระบบการเงิน, ระบบริหารงานบุคคล, ระบบรับสมัคร, ระบบจองรายวิชา และระบบจัดการชั้นเรียน ในวันที่อังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. - 24.00 น. เพื่ออัพเดทโปรแกรมในเครื่อง Server ที่ให้บริการ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย

17 พฤษภาคม 2560 09:49:24 admin
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม การจัดทำดอกไม้จันทน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงาน กศน.อุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม "การจัดทำดอกไม้จันทน์" ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เดือนตุลาคม นี้

ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏอุบลฯ (รับจำนวนจำกัด วันละ ๕๐ คนเท่านั้น ถ้าเต็มจะเพิ่มชื่อในวันถัดไป) โทร. ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๒๒
ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม นี้

16 พฤษภาคม 2560 10:22:45 admin
ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกท่านร่วมใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

+++ ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ภายหลังจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนกรรมการฯ ชุดที่หมดวาระลง ระหว่างวันที่ 4 - 11 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา 
บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 11 คน ตามลำดับหมายเลขประจำตัว ดังนี้

1. ผศ.ภาณุเดช เพียรความสุข
2. อ.ว่าที่ ร.ต.สงวนศักดิ์ ศรีพลัง
3. อ.พลวัฒน์ โตสารเดช
4. ผศ.ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์
5. อ.ดร.พิมุกต์ สมชอย
6. อ.ดร.วัชรินกร เมฆลา
7. อ.วรชิต พรหมน้อย
8. อ.ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง
9. ผศ.ดร.โชษณ ศรีเกตุ
10. อ.ดร.เกริกไกร แก้วล้วน
11. อ.ศราวุธ ชินาภาษ

ซึ่งกำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโกมุท โดยขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกท่านร่วมใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว (โปรดพกบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือบัตรประชาชน เพื่อการแสดงตนในการออกเสียงเลือกตั้ง)

*** สำหรับคณาจารย์ประจำที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนั้น ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และปัจจุบันยังปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งคณาจารย์ที่มาช่วยราชการ (ยกเว้น คณาจารย์ที่ไปช่วยราชการที่อื่น และคณาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อภาคปกติเต็มเวลา ไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง) โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ที่สำนักงานคณบดี คณะที่ท่านสังกัด

---------------------------------------

+++ การลงคะแนนเสียงล่วงหน้า 15 - 16 พ.ค.

สำหรับคณาจารย์ผู้มีสิทธิออกเลือกตั้งที่มีคำสั่งไปราชการในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าได้ในระหว่างวันจันทร์ 15 และวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก 
โดยใช้บัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการฯ กำหนดเท่านั้น รวมทั้งต้องแสดงหลักฐานคำสั่งให้ไปราชการ ประกอบการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย (ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครฯ ได้ไม่เกินสี่คน)

---------------------------------------

+++ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 17 พ.ค.

1. ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหนึ่งคน สามารถเลือกผู้สมัครฯ ได้ไม่เกินสี่คน
2. การออกเสียงเลือกตั้งให้ใช้วิธีโดยตรงและลับ
3. การนับคะแนนให้ทำโดยเปิดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน และนำคะแนนที่ลงคะแนนล่วงหน้ามานับรวมด้วย
4. การนับคะแนนให้ถือเสียงข้างมาก (เอาลำดับที่ 1 - 4)
5. หากผู้ได้คะแนนลำดับสุดท้ายได้คะแนนเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือผู้ที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้จับฉลากชี้ขาด
6. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดี และให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

---------------------------------------
ขอเชิญชวนทุกท่านมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆ นะครับ

# งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

             ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  ลงวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ได้กำหนดวันรับสมัคร  ระหว่างวันที่  ๔ – ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ  ที่งานบริหารทั่วไป  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  อาคาร  ๑๐๐ ปี  ประสิทธิ์  สุนทโรทก  ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  นั้น  บัดนี้  คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  จำนวน  ๑๑ คน  ดังนี้  

                   หมายเลข ๑      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุเดช  เพียรความสุข

                   หมายเลข ๒     อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสงวนศักดิ์  ศรีพลัง   

                   หมายเลข ๓     อาจารย์พลวัฒน์  โตสารเดช

                   หมายเลข ๔     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  บุษย์ชญานนท์

                   หมายเลข ๕     อาจารย์ ดร.พิมุกต์  สมชอบ

                   หมายเลข ๖     อาจารย์ ดร.วัชรินกร  เมฆลา

                   หมายเลข ๗     อาจารย์วรชิต  พรหมน้อย

                   หมายเลข ๘     อาจารย์ปิยวิทย์  เอี่ยมพริ้ง

                   หมายเลข ๙     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชษณ  ศรีเกตุ

                    หมายเลข ๑๐    อาจารย์ ดร.เกริกไกร  แก้วล้วน

                   หมายเลข ๑๑    อาจารย์ศราวุธ  ชินาภาษ

           ในการนี้  ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเสียงเลือกตั้งไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  ในวันพุธที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องโกมุท  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  และ ในกรณีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่ไปราชการในวันเลือกตั้ง  สามารถลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  อาคาร  ๑๐๐ ปี  ประสิทธิ์  สุนทโรทก ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดเท่านั้น  พร้อมแสดงหลักฐานคำสั่งให้ไปราชการ

 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกท่านร่วมใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

15 พฤษภาคม 2560 08:59:35 admin
ขอเชิญร่วมงาน ถนนสายวัฒนธรรม ม.ราชภัฏอุบลฯ

ขอเชิญร่วมงาน "ถนนสายวัฒนธรรม" ม.ราชภัฏอุบลฯ
****************************************************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรมและออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP ในงาน "ถนนสายวัฒนธรรม" ทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ถนนหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี       ประสิทธิ์ สุนทโรทก  เริ่ม ๑๘ พฤษภาคม นี้  สอบถามรายละเอียดการออกบูธได้ที่ สำนักบริการวิชาการชุมชน ม.ราชภัฏอุบลฯ โทร. ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๑๑๒๑
  
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทร. ๐๔๕-๓๕๒๐๐๐

14 พฤษภาคม 2560 10:21:41 admin