ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

"หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทายาลัย"

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ม.ราชภัฏอุบลฯ เข้าร่วมอบรม "หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทายาลัย" โดย คุณราชัย อัศเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษากฎหมาย ม.ราชภัฏอุบลฯ เป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 24 เม.ย. นี้ ที่ห้องนิติภูม(ศาลจำลอง) ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์

24 เมษายน 2560 09:16:39 admin
ม.ราชภัฏอุบล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สปป.ลาว

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากร ค้นคว้าวิจัยด้านระบบการศึกษาและการสร้างพัฒนาความสามารถด้านอาจารย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สปป.ลาวและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะเกิดผลดี ให้ความสัมพันธ์ที่ดีแก่ทั้งสองประเทศทางการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และท่านบัวไข สุพาออน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก ร่วมลงนามเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของทั้งสองสถาบันการศึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

20 เมษายน 2560 12:13:15 admin
ม.ราชภัฏอุบลฯ MOU 9 สถานศึกษาใน จ.อุบลฯ พัฒนาบุคลากร บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคม

ม.ราชภัฏอุบลฯ MOU 9 สถานศึกษาใน จ.อุบลฯ พัฒนาบุคลากร บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคม
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ห้องบุษกร อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น 2 รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา 10 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล กับ นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร นายกิติณรงค์ มาสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา นายพิทักษ์ บุญยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา นายเฉลิมยุทธ ประทีบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์ นายบัณฑิต พลอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวิทยา นายประถมชัย ทุมเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา และนายเสถียร บุราชรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม และโรงเรียนบัวงามวิทยา เพื่อสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือวางแผนและกำหนดแนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบการศึกษา การใช้บริการห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน การใช้พื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ ห้องประชุมร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการพัฒนาชุมชนสังคม สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป
 

20 เมษายน 2560 12:06:07 admin