ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

ยกระดับความร่วมมือม.ราชภัฏอุบลราชธานีและสองสถาบันการศึกษาแขวงจำปาสัก สปป.ลาว

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมห้องบุษกร ชั้น 2 อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ ท้าวบัวไข สุพาออน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก และท้าวลัดสะหมี พะไซสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ เพื่อหารือพร้อมยกระดับความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ด้านศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขงไทย-ลาว และด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ภายใต้กรอบ MOU ที่ได้ลงนามความร่วมมือเอาไว้แล้ว นอกจากนี้ยังจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการโดยการอบรมพัฒนาบุคลากร เช่น บุคลากรประจำห้องสมุด ระบบการจัดเก็บและการยืม-คืนหนังสือ รวมถึงด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วย

14 พฤษภาคม 2560 10:10:34 admin
เลื่อนการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

เลื่อนการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำหนดประชุมลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งเลื่อนการประชุมออกไปก่อน ทั้งนี้ จะแจ้งกำหนดการการประชุมให้ทราบในภายหลัง

08 พฤษภาคม 2560 09:19:17 admin
โ่ครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP (เชิงปฏิบัติการ) สำหรับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร

ผู้ประกอบการ OTOP สนใจพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ...เชิญทางนี้
*************
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBRU-BI) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มรภ.อบ. จัดโ่ครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP (เชิงปฏิบัติการ) สำหรับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร อบรมระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และประเภทหัตถกรรม ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
**************
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร ๑๕ ชั้น ๑
ผู้ประสานงาน
คุณแอน ๐๘๘-๕๘๒๕๗๕๕
คุณแหวว ๐๙๑-๘๒๘๘๕๓๗

08 พฤษภาคม 2560 09:15:24 admin
โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสวนสัตว์อุบลราชธานี ดำเนินโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๑๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มเด็กและเยาวชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป ซึ่งจะมีพิธีเปิดการอบรมในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

28 เมษายน 2560 10:09:04 admin
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสูประเทศไทย 4.0" การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และบรรยาย ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุบลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-352097 โทรสาร. 045-352120

24 เมษายน 2560 11:39:33 admin