ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
---------------------------
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

08 มกราคม 2561 11:42:32 admin
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานพอก ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ การแสดงดนตรีจากนักศึกษาวิชาดนตรี และการจัดซุ้มกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากทุกคณะ โดยมีรูปแบบที่สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

--------------------------------------------
 #เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

08 มกราคม 2561 10:28:08 admin
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 

กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 

19 ธันวาคม 2560 09:25:30 admin
เบิ่งแยง ฮักแพงกัน” สังสรรค์ปีใหม่ ราชภัฏอุบลฯ 2018

++ ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร ข้าราชการประจำ คณาจารย์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมงาน “เบิ่งแยง ฮักแพงกัน” สังสรรค์ปีใหม่ ราชภัฏอุบลฯ 2018 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

 
#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

19 ธันวาคม 2560 09:14:07 admin
ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

----------------------------------------------------

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

แบบเสนอประวัติผลงาน

แบบเสนอชื่อ

ปฏิทินคณะกรรมการสรรหาคณดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ใบสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อบังคัดมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
+++++++++++++++++++++++++++++
ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของรองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์ จะครบวาระ ๔ ปี

ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

มีหน้าที่ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

มีมติให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

โดยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ ประจำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถเสนอชื่อ

ประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด คนละไม่เกิน ๑ รายชื่อ

โดยส่งด้วยตนเองได้ที่ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

+++++++++++++++++++++++++++++++

เรียงข้อมูลตามนี้
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2554

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

4. แบบเสนอประวัติและผลงาน

----------------------------------------------------

ที่มา : http://www.ubru.ac.th/index.php/pasasumpun/4876-news60-12-8-1

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

12 ธันวาคม 2560 08:27:55 admin