ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐

++ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐++

-----------------------------------------------------

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในโอกาสนี้ได้พระราชทานโล่เกียรติยศอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และอีกหลายแห่ง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ (THE EAKIN LAUGESEN MEMORIAL FUND) ได้มอบเงินดอกผลจากกองทุนฯ ให้เป็นรางวัลแก่อาจารย์ดีเด่นประจำปีของทุกสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศโดยหมุนเวียนกันไป โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับในปี ๒๕๖๐ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยเป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับวงการศึกษาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ด้วยความอุตสาหะ เพียรพยายาม ทั้งยังผลิตผลงานทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ในระดับชาติและสากล อันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวเข้าสู่สังคมสารสนเทศโดยสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นศาสตราจารย์พิเศษ ระดับ 11 ประจำแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และยังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง รวมทั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นอกจากนี้อาจารย์ยังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสภาการศึกษา ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ (THE EAKIN LAUGESEN MEMORIAL FUND) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยแมรี เอกิ้น เลาเกเซ่น (Mary L.Laugesen) บุตรีคนสุดท้ายของ ดร.จอน เอ เอกิ้น (John Anderson Eakin) เป็นผู้จัดตั้งกองทุน โดย ดร.จอน เอ เอกิ้น นั้น เป็นชาวอเมริกันที่เดินทางมาประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๓ และปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนคิงส์คอลเลจ ทั้งนี้ ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย โดยอุทิศเวลาและความรู้ความสามารถ เพื่อผลงานทางการศึกษาของเยาวชนไทยเป็นอย่างมาก สำหรับ อาจารย์แมรีลูกสาวของ ดร.จอน เอ เอกิ้น ผู้จัดตั้งกองทุนฯ เคยทำหน้าที่เป็นอาจารย์แผนกภาษาต่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ก่อนจะมาเป็นอาจารย์ในแผนกต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จนถึงในบั้นปลายของชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ มา ณ โอกาสนี้

-----------------------------------------------------

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

#งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 


ขอบคุณ ข่าวและภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

05 พฤศจิกายน 2560 11:02:54 admin
24 กันยายน นี้ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัด

++ 24 กันยายน นี้ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัด++
***********************************************************
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ดำเนินการสอบ (ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ) 4 แห่ง ได้แก่ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. โรงเรียนนารีนุกูล
3. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
4. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
ซึ่งจะมีผู้เข้าสอบในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางและหลีกเลี่ยงในบริเวณสนามสอบดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

20 กันยายน 2560 18:52:13 admin
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา “บทบาทการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ” โดยรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ

++ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา “บทบาทการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ” โดยรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ++
************************************
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา หัวข้อ “บทบาทการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ” โดย คุณรภัสสรณ์ รังสีกาญจน์ส่อง ผู้จัดการบริษัทสีสัน หรรษา ทราเวล และรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องบัวพิสุทธิ์ 4 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

20 กันยายน 2560 15:28:00 admin
ม.ราชภัฏอุบลฯ เตรียมแถลงข่าว งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคอีสาน

++ม.ราชภัฏอุบลฯ เตรียมแถลงข่าว งานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคอีสาน+

*********************************************

วันที่ 18 กันยายน 2560 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดงานแถลงข่าว และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยมีการประชุมชี้แจงข้อบังคับ ระเบียบการแข่งขันกีฬา และจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา เวลา 09.00 น. จากนั้นจะมีการแถลงข่าว เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมโกมุท อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสถาบันการศึกษา จำนวน 28 แห่ง เข้าร่วมแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่มา : http://www.guideubon.com/2.0/pr-ubon/2675/

19 กันยายน 2560 14:07:54 admin
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมมุทิตาลัย “เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2560

++ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมมุทิตาลัย “เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2560++

************************************************
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “ด้วยรักและผูกพัน” ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม 
โดยในปีนี้มีข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณต พลอาษา (อาจารย์ ข้าราชการ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โมราชาติ (อาจารย์ ข้าราชการ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวี ทองเจือ (อาจารย์ ข้าราชการ)
4. อาจารย์ ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายผู้สอน)
5. นางไพวัลย์ หิรัญงาม (ลูกจ้างประจำ)
6. นายสีทน พันธ์กว้าง (ลูกจ้างประจำ)
7. นายธนบดี จิตต์หนัก (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน)

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

19 กันยายน 2560 14:04:06 admin