ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

สาขาบริหารการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

สาขาบริหารการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

19 กันยายน 2560 10:20:30 admin
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

++ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒++

*******************************************************

 วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

17 กันยายน 2560 21:21:09 admin
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมโครงการ "เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะที่ดี"

++ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมโครงการ "เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะที่ดี"++

*****************************************
*นักศึกษา วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป *คณาจารย์ บุคลากร วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

17 กันยายน 2560 20:48:36 admin
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่่วไปร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

++ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่่วไปร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์++

*******************************************************

งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่่วไปร่วมบริจาคโลหิต

ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 1 ม.ราชภัฏอุบลฯ

12 กันยายน 2560 15:31:25 admin
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ขอเชิญชวน
- ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (วางพวงมาลา)สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
- พิธีมอบเสื้อกราวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
- ฟังกล่าวปาฐกถาพิเศษ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
- การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ “พระราชบิดากับการพัฒนางานสาธารณสุขไทย”
- การประกวด “Green UBRU Fashion 2017” 
- การประกวดแข่งขัน “ส้มตำลีลาเพื่อสุขภาพ” 
- ร่วมชมนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๐
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

12 กันยายน 2560 14:44:15 admin