ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

***********************************************

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม ในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการสรรหาแม่ดีเด่นราชภัฏฯ ได้คัดเลือกบุคคลให้เป็นแม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ ท่าน ดังนี้
ประเภทแม่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
- นางยุพา พลาเศรษฐ แม่ของ นายชาญชัย คุณมี สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- นางจำนงค์ เจริญบุตร แม่ของ นางสาวศิริรัตน์ เจริญบุตร สาขาวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
- นางดวงจันทร์ วิชลิน แม่ของ นางสาวภาวิณี วิชลิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์
- นางสาววิทูลทอง ประคองกิจ แม่ของ นายอนิรุทธิ์ บุษภาค สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
- นางสาวบังอร พิมษร แม่ของ นางสาวภัสสร พิมษร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- นางบังอร ดุมกลาง แม่ของ นายวรวิทย์ ดุมกลาง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
- นางแพงสี บุญพงศ์ษา แม่ของ นายก้องเกียรติ บุญพงศ์ษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
- นางราตรี บุญหยาด แม่ของ นางสาวสุกัญญา บุญหยาด สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
- นางสมรัก จันทป แม่ของ นายภาคินัย จันทป สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ประเภทแม่ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
- อาจารย์ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทแม่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
- นางนวลจันทร์ แสนทวีสุข แม่ของ อาจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์ อาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
- นางนิตยาภรณ์ ศิลาบุตร แม่ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิษฐ์ โชติวนิช อาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
ประเภทแม่ของพนักงานในมหาวิทยาลัย
- นางร่อน ดอนเตาเหล็ก แม่ของ นางสาวพิไลวรรณ ดอนเตาเหล็ก พนักงานราชการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
- นางสมวาสนา สุนทรา แม่ของ นางพรทิพย์ ธรรมรักษ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภทแม่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- นางหอมสิน นิยมพันธ์ 
- นางราตรี อยู่คล้ำ แม่ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิชญาพร อยู่คล้ำ อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นราชภัฏอุบลราชธานี
**************************************
 

 

09 สิงหาคม 2560 11:44:15 admin
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ "สร้างวินัย ต้านภัยโกง"

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ "สร้างวินัย ต้านภัยโกง" 

***********************************************************

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการ "สร้างวินัย ต้านภัยโกง" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น ๒ อาคาร ๒๐

21 กรกฎาคม 2560 10:24:17 admin
สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

++ สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ++

***************************************************

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ช่วงเวลา ๐๗:๐๐ - ๐๙:๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหอการค้าจังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดและกระทรวง ในรูปแบบประชารัฐ

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

18 กรกฎาคม 2560 09:05:00 admin
อุบลราชธานี …เก็บตกขบวนฟ้อนรำ ม.ราชภัฏอุบลฯ หนึ่งในขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปีที่ 116 ที่งดงามตรึงตาตรึงใจชาวอุบลฯ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติ

อุบลราชธานี …เก็บตกขบวนฟ้อนรำ ม.ราชภัฏอุบลฯ หนึ่งในขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปีที่ 116 ที่งดงามตรึงตาตรึงใจชาวอุบลฯ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติ
**********************************************************
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากจังหวัดอุบลราชธานีให้มีส่วนร่วมให้งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 116 โดยได้นำเอาการแสดงชุด “พุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย” โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร พร้อมด้วยการบรรเลงดนตรี โดยสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาในปีนี้ ด้วยความวิจิตรตระการตา เพื่อถวายความอาลาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีมาอย่างยาวนาน 116 ปี ให้คงอยู่ตลอดไป  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากจังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ขบวนที่ 1 ซึ่งได้นำเอาการแสดงชุด “พุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย” เพื่อถวายความอาลาลัยแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9  การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงร่วมสมัย ซึ่งรังสรรค์ผลงานขึ้น เพื่อน้อมเกล้าถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยการแสดงชุดนี้เป็นการนำเอาเอกลักษณ์ด้านดนตรีพื้นเมืองของชาวอุบลฯ มาบรรเลงผสมผสานกับดนตรีสากล ประกอบลีลาท่ารำตามแบบฉบับนาฏศิลป์พื้นเมืองอุบลฯ และในการแสดงนั้น ผู้แสดงจะถือช่อดอกพุทธรักษา ซึ่งเป็น “ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อ” ที่มีดอกสีเหลือง ซึ่งตรงกับสีของวันพระราชสมภพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ วันจันทร์ อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนาม แปลว่า “พระพุทธเจ้าคอยปกป้องคุ้มครอง”  สำหรับชุดการแสดงพุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย นี้ ภายใต้การอำนวยการของ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการฝึกสอนของ อาจารย์ปิ่นมณี สาระมัย อาจารย์สิทธา สว่างศรี และอาจารย์พลวัฒน์ โตสารเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร สำหรับเครื่องแต่งกายของผู้แสดงนั้น ออกแบบโดย อาจารย์จักรวาล วงศ์มณี ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการแสดงวงดนตรีนั้น ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์ณณฐ วิโย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และวาทยกร โดย อาจารย์ ดร.ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง จากสาขาวิชาดนตรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งความสวยงาม ตรึงตาตรึงใจ สะกดทุกทายตาของผู้ชมนั้นเป็นการแสดงท่าฟ้อนรำที่มีความอ่อนช้อยงดงาม โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร พร้อมการผสมผสานดนตรีพื้นเมืองของชาวอุบลฯ เข้ากับดนตรีสากลได้อย่างลงตัว โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้ร้อยดวงใจร่วมรังสรรค์ผลงานที่งดงาม จารึกในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี สืบสานงานศิลป์ถิ่นอุบลฯ ให้คงอยู่คู่จังหวัดอุบลราชธานี และประเทศไทย ตราบนานเท่านาน
 
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

12 กรกฎาคม 2560 14:50:56 admin
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

******************************************************************************

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

11 กรกฎาคม 2560 11:34:32 admin