ข่าวจากมหาวิทยาลัยฯ

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลอาคารเรียนและปฏิบัติการ

++ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลอาคารเรียนและปฏิบัติการ
********************************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมลคล ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๑ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีสงฆ์ พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
*******************************************************

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

06 กรกฎาคม 2560 13:58:51 admin
“เปิดแล้ว!! สถานีย่อยตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ใกล้ ๆ ที่ราชภัฏอุบลฯ”

“เปิดแล้ว!! สถานีย่อยตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ใกล้ ๆ ที่ราชภัฏอุบลฯ”

****************************************************************************************
วันนี้ (อังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “สถานีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี” (ส่วนแยกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) ณ อาคารวิทยบริการ (ด้านหลังห้องโกมุทเดิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงความเป็นมาของสถานีย่อยฯ ในการให้บริการแก่บุคคลต่างด้าว ในด้านการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว การตรวจลงตรา และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา การรับแจ้งคนต่างด้าว เข้าพัก อาศัยของเจ้าบ้าน ผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม เป็นต้น เป็นการให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

ขณะเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า การบริการร่วมกับ ตม. ครั้งนี้ สอดคล้องตามนโยบายของจังหวัดและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ต้องการจะให้มหาวิทยาลัยเป็นสมบัติของสังคม มีส่วนร่วมในการให้บริการและพัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและบุคลากร นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรรมที่ช่วยจะสนับสนุนและเตรียมการในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ อุบลราชธานี 2025 อีกด้วย

ด้าน พลตำรวจตรี ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ซึ่งจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพตามยุทธศาสตร์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในเรื่องการบริหารจัดการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่สามารถบริการด้วยมาตรฐานสากล ดูแลความมั่นคงด้วยใจ เพื่อให้ไทยเป็นมาตุภูมิที่มั่นคงปลอดภัย (Serve with Standard Safeguard with Integrity) 

สถานีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (ส่วนแยกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) เปิดให้บริการระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยคาดว่าจะสามารถรองรับการให้บริการของประชาชนและชาวต่างชาติในจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชุมชนและสังคมต่อไป

Ubon Ratchathani Immigration (Branch Office) is located at Academic Resources and Information Technology Center building, Ubon Ratchathani Rajabhat University. 
Office hours: Monday to Friday 8.30 - 16.30 
We provide visa extension service, re - entry permit, and other foreign services

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

05 กรกฎาคม 2560 12:16:00 admin
เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ยุค 4.0 Plus

 

++เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ยุค 4.0 Plus
*******************************************************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus” ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
++รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ อาคาร ๓๒ ชั้น ๑ (ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท รับจำนวนจำกัด)
******************************

ที่มา :  งานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏอุบลฯ

05 กรกฎาคม 2560 12:06:28 admin
เวทีรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ใช้บัณฑิต

+++เวทีรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ใช้บัณฑิต++
*********************************
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยคณะทำงานจัดเก็บ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
"บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามความคาดหวังของสังคมและท้องถิ่น เพื่อพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวาลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒

03 กรกฎาคม 2560 09:06:41 admin
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou) ในโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การเป็น Smart University

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou) ในโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การเป็น "Smart University" ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ บริษัท โซลูชั่น เพาเวอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

**********************************************************************************

วันนี้ (29 มิถุนายน 2560) เวลา 10:00 น. ที่ ห้องบุษกร ชั้น 2 อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou) ในโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การเป็น "Smart University ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ บริษัท โซลูชั่น เพาเวอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยมี ดร.ไชยกร บุญลพาภัทร์ กรรมการบริษัทโซลูชั่น เพาเวอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และ ดร.อมตะ ทัศนภักดิ์ กรรมการบริษัทโซลูชั่น เพาเวอร์ เน็ตเวิร์ค เป็นผู้ลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯและพัฒนาต่อยอดธุรกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมกิจกรรมของนักศึกษาสร้างความร่วมมือทางวิชาการ นำสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น “Smart and Green Facuity” การพัฒนาระบบสื่อการสอน (Smart Academic) ระบบอัจฉริยะประกอบอาคาร (Smart Facilities) ระบบอินเทลเลเจนท์ฟาร์ม (Intelligent Farm) ระบบพลังงานทางเลือก และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของคณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนอีกทั้งมีการเผยแพร่โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจอีกด้วย

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

03 กรกฎาคม 2560 08:57:59 admin