ข่าวรับสมัคร

รับสมัครสอบตำแหน่งช่างทั่วไป สังกัด งานอาคารสถานที่ กองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งช่างทั่วไป สังกัด งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดดังนี้

16 พฤษภาคม 2560 10:16:46 admin
รับสมัครสอบตำแหน่ง ล่ามภาษามือ คณะครุศาสตร์

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งล่ามภาษามือ สังกัด คณะครุศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา

 ดังรายละเอียดดังนี้

16 พฤษภาคม 2560 10:16:30 admin