วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

29 ตุลาคม 2563 11:40:03 admin

  วิสัยทัศน์
    คณะเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาทางการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


 พันธกิจ
    1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีมีความรู้และทักษะวิชาชีพเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
    2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การเกษตรและอาหารบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้พัฒนาสู่สากล
    3. บริการวิชาการเพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
    4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณค่า จิตสำนึก และความภาคภูมิใจ    ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

    5.บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น 

อัตลักษณ์ (Identity)
ศึกษาดี  มีจิตอาสา 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและใช้การวิจัยเพื่อจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประสานภาคีเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

 เป้าประสงค์
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น บนพื้นฐานการวิจัยและความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
2. เพื่อพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและอาหาร โดยมีฐานข้อมูลแบบผลการวิจัยที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

นโยบายการบริหาร
1. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
    มุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ 
2. หลักสูตรมีคุณภาพ
    ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาอุดมศึกษา และมีการบูรณาการแต่ละสาขาวิชาให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิต
3. ทำประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสังคม   
    มุ่งเน้นการทำประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาให้สามารถบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของสาขาวิชาเพื่อหารายได้ เป็นการเพิ่มทักษะด้านการตลาดแก่นักศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการบริการวิชาการ  
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
   ส่งเสริมและสืบสานการอนุรักษ์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
5. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล   
   พัฒนาระบบบริหารให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับบุคคลากรภายในองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการมองเป้าหมายร่วมกัน ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
   มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้คณะเป็นที่รู้จักในเชิงคุณภาพเพื่อการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

instagram free follower ankara escort ankara escort http://cashfire.org/pendik-escort-bayan instagram takipçi hilesi konya escort diyarbakir escort ankara escort bursa escort malatya escort mersin escort hatay escort samsun escort sakarya escort sisli escort bayan pubg hile pubg hile al hacklink satış seo sorgula cialis sipariş konya escort konya escort konya escort mugla escort tekirdag escort aydin escort denizli escort mardin escort cerkezkoy escort nazilli escort nazilli escort cialis fiyat viagra fiyat lifta 20 mg viagra satın al http://cashfire.org/ wordpress free themes istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort antalya escort istanbul escort antalya escort istanbul escort antalya escort istanbul escort antalya escort istanbul escort antalya escort istanbul escort istanbul escort antalya escort istanbul escort antalya escort istanbul escort antalya escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet