วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

29 ตุลาคม 2563 11:40:03 admin

  วิสัยทัศน์
    คณะเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาทางการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


 พันธกิจ
    1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีมีความรู้และทักษะวิชาชีพเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
    2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การเกษตรและอาหารบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้พัฒนาสู่สากล
    3. บริการวิชาการเพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
    4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณค่า จิตสำนึก และความภาคภูมิใจ    ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

    5.บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น 

อัตลักษณ์ (Identity)
ศึกษาดี  มีจิตอาสา 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและใช้การวิจัยเพื่อจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประสานภาคีเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

 เป้าประสงค์
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น บนพื้นฐานการวิจัยและความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
2. เพื่อพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและอาหาร โดยมีฐานข้อมูลแบบผลการวิจัยที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

นโยบายการบริหาร
1. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
    มุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ 
2. หลักสูตรมีคุณภาพ
    ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาอุดมศึกษา และมีการบูรณาการแต่ละสาขาวิชาให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิต
3. ทำประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสังคม   
    มุ่งเน้นการทำประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาให้สามารถบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของสาขาวิชาเพื่อหารายได้ เป็นการเพิ่มทักษะด้านการตลาดแก่นักศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการบริการวิชาการ  
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
   ส่งเสริมและสืบสานการอนุรักษ์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
5. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล   
   พัฒนาระบบบริหารให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับบุคคลากรภายในองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการมองเป้าหมายร่วมกัน ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
   มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้คณะเป็นที่รู้จักในเชิงคุณภาพเพื่อการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

seo sorgulama site analiz seo analiz google sıra bulucu backlink sorgulama sunucu tarama ekiliş ekiliş sitesi Who is html kod şifreleme seo hacklink hacklink satış hacklink panel canlı bahis cialis cialis fiyat site analiz Gameloopmozrankbypass shellr57 shellbacklink satışwso shellkadın newsc99 shellkadına zelwebroot shellc99 shellworld newsseo analysismakale programıinstagram takipçi hilesitatto girlsçekiliş sitesigoogle newshtml code encryptionhacklink seomeme küçültmebacklink alwso shellserver scanwso shelloyun indirsite hız testisunucu taramawso shellsite speed testseo newshtml kod sifrelemeseo analysishacklink panelpubg hile alWordpress Free Themeswordpress free temabacklink saleshtml kod sifrelemesunucu taramaseo sorgulaseo sorgulamahacklink satışbacklink satışseo analizTanıtım Yazsıseo araclarıseo analizbacklinkwordpress themesseohacklinkbacklink alwordpress cretsiz temaWho is