หน่วยงานภายใน - สำนัก/สถาบัน/ศูนย์

29 ตุลาคม 2563 10:48:30 admin

สำนักงานอธิการบดี     

กองกลาง

 +++ งานบริหารทั่วไป

++++ หน่วยรักษาความปลอดภัย

++ งานการประชุม 

++ งานประชาสัมพันธ์ 

++ งานอาคารสถานที่ 

++ งานยานพาหนะ

กองนโยบายและแผน

++  งานบริหารทั่วไป

++ งานวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

++ งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

++ งานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

กองบริหารบุคคล

++ งานบริหารทั่วไป

++ งานสรรหาและพัฒนาบุคลากร

++ งานวินัยและนิติการ

กองพัฒนานักศึกษา 

++ งานบริหารทั่วไป

++ งานกิจกรรนักศึกษา

++ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองคลัง 

++ งานบริหารทั่วไป

++ งานกิจกรรนักศึกษา

++ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองสวัสดิการ

++ งานบริหารทั่วไป

++งานบริการและสวัสดิการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

++ งานบริหารทั่วไป

++ งานบริการเทคนิค เครือข่ายและซอฟตแวร์

++งานบริการสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

++ งานบริหารทั่วไป

++ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา

++ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

++ งานหลักสูตรและแผนการเรียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

++ งานบริหารทั่วไป

++ งานหอสมุด

++ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

++ งานเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักบริการวิชาการชุมชน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

สำนักงานตรวจสอบภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันการศึกษานานาชาติ 

++ ศูนย์จีนตะวันตกศึกษา

++ ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา

++ สำนักงานเลขาธิการสภาเยาวชนมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน (AUYC)

หน่วยงานอื่น ๆ 

++ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

++ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

seo sorgulama site analiz seo analiz google sıra bulucu backlink sorgulama sunucu tarama ekiliş ekiliş sitesi Who is html kod şifreleme seo hacklink hacklink satış hacklink panel canlı bahis cialis cialis fiyat site analiz Gameloopmozrankbypass shellr57 shellbacklink satışwso shellkadın newsc99 shellkadına zelwebroot shellc99 shellworld newsseo analysismakale programıinstagram takipçi hilesitatto girlsçekiliş sitesigoogle newshtml code encryptionhacklink seomeme küçültmebacklink alwso shellserver scanwso shelloyun indirsite hız testisunucu taramawso shellsite speed testseo newshtml kod sifrelemeseo analysishacklink panelpubg hile alWordpress Free Themeswordpress free temabacklink saleshtml kod sifrelemesunucu taramaseo sorgulaseo sorgulamahacklink satışbacklink satışseo analizTanıtım Yazsıseo araclarıseo analizbacklinkwordpress themesseohacklinkbacklink alwordpress cretsiz temaWho is