หน่วยงานภายใน - สำนัก/สถาบัน/ศูนย์

29 ตุลาคม 2563 10:48:30 admin

สำนักงานอธิการบดี     

กองกลาง

 +++ งานบริหารทั่วไป

++++ หน่วยรักษาความปลอดภัย

++ งานการประชุม 

++ งานประชาสัมพันธ์ 

++ งานอาคารสถานที่ 

++ งานยานพาหนะ

กองนโยบายและแผน

++  งานบริหารทั่วไป

++ งานวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

++ งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

++ งานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

กองบริหารบุคคล

++ งานบริหารทั่วไป

++ งานสรรหาและพัฒนาบุคลากร

++ งานวินัยและนิติการ

กองพัฒนานักศึกษา 

++ งานบริหารทั่วไป

++ งานกิจกรรนักศึกษา

++ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองคลัง 

++ งานบริหารทั่วไป

++ งานกิจกรรนักศึกษา

++ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองสวัสดิการ

++ งานบริหารทั่วไป

++งานบริการและสวัสดิการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

++ งานบริหารทั่วไป

++ งานบริการเทคนิค เครือข่ายและซอฟตแวร์

++งานบริการสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

++ งานบริหารทั่วไป

++ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา

++ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

++ งานหลักสูตรและแผนการเรียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

++ งานบริหารทั่วไป

++ งานหอสมุด

++ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

++ งานเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักบริการวิชาการชุมชน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

สำนักงานตรวจสอบภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันการศึกษานานาชาติ 

++ ศูนย์จีนตะวันตกศึกษา

++ ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา

++ สำนักงานเลขาธิการสภาเยาวชนมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน (AUYC)

หน่วยงานอื่น ๆ 

++ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

++ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี