วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย

29 ตุลาคม 2563 11:40:03 admin

  วิสัยทัศน์
    คณะเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาทางการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


 พันธกิจ
    1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีมีความรู้และทักษะวิชาชีพเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
    2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การเกษตรและอาหารบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้พัฒนาสู่สากล
    3. บริการวิชาการเพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
    4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณค่า จิตสำนึก และความภาคภูมิใจ    ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

    5.บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น 

อัตลักษณ์ (Identity)
ศึกษาดี  มีจิตอาสา 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและใช้การวิจัยเพื่อจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประสานภาคีเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

 เป้าประสงค์
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น บนพื้นฐานการวิจัยและความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
2. เพื่อพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและอาหาร โดยมีฐานข้อมูลแบบผลการวิจัยที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

นโยบายการบริหาร
1. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
    มุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ 
2. หลักสูตรมีคุณภาพ
    ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาอุดมศึกษา และมีการบูรณาการแต่ละสาขาวิชาให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิต
3. ทำประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสังคม   
    มุ่งเน้นการทำประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาให้สามารถบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของสาขาวิชาเพื่อหารายได้ เป็นการเพิ่มทักษะด้านการตลาดแก่นักศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการบริการวิชาการ  
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
   ส่งเสริมและสืบสานการอนุรักษ์ สร้างความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
5. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล   
   พัฒนาระบบบริหารให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับบุคคลากรภายในองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการมองเป้าหมายร่วมกัน ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
   มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้คณะเป็นที่รู้จักในเชิงคุณภาพเพื่อการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง