ติดต่อเรา

29 ตุลาคม 2563 14:50:19 admin

 คณะเกษตรศาสตร์  ตั้งอยู่ อาคาร 51 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เลขที่ 2 ถนนราชธานี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 โทรศัพท์ (045)352000 ต่อ 1600  โทรสาร (045)352088