หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

10 กรกฎาคม 2561 22:12:05 admin

คณะ


 

คณะเกษตรศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
  http://agri.ubru.ac.th   http://www.niti.ubru.ac.th
  (045)352000-29 ต่อ 1600   (045)352000-29 ต่อ 4100
  (045)352088  

(045)313298

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  http://bba.ubru.ac.th   http://ctam.ubru.ac.th/
  (045)352000-29 ต่อ 1300   (045)352000-29 ต่อ 4300
  (045)355250   (045)474051
 
คณะครุศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
  http://www.edu.ubru.ac.th   http://www.nurse.ubru.ac.th/nurse
  (045)352000-29 ต่อ 1200   (045)352000-29 ต่อ 4337
  (045)352122   -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    คณะสาธารณสุขศาสตร์
  http://www.human.ubru.ac.th   http://phn.ubru.ac.th/
  (045)352000-29 ต่อ 1500   (045)352000-29 ต่อ 4361
  (045)352078   -
    คณะวิทยาศาสตร์   คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
  http://www.sci.ubru.ac.th   http://www.cs.ubru.ac.th/
  (045)352000-29 ต่อ 1400   (045)352000-29 ต่อ 3300
  (045)352070   -
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
  http://www.itech.ubru.ac.th   http://www.graduate.ubru.ac.th
  (045)352000-29 ต่อ 1700   (045)352000-29 ต่อ 2097
  (045)352000   (045)352120
           
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ        
http://www.satit.ubru.ac.th/        
(045)352000-29 ต่อ 1213        
  (045)352129