สาขาเกษตรศาสตร์

29 กันยายน 2563 10:00:17 admin

มุ่งเน้น การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและเป็นผู้ประกอบการหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้