ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว”

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอภิชาติ ภะวัง รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุรีรัตน์ บุตรพรหม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การตัดแต่งขนสุนัขและแมว โดยไม่มีค่าจ่ายแต่อย่างใด ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ซึ่งในกิจกรรม ฯ จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้า-ออกอาคาร โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ เว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากาผ้าตลอดเวลา เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในสถานการณ์ปัจจุบัน

---------------------------

ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

26 เมษายน 2564 09:44:40 admin
สอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา ระบบ TCAS สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ ๒/๑ โควตาเครือข่ายพื้นที่

 วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา ระบบ TCAS สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ ๒/๑ โควตาเครือข่ายพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

#ดูภาพทั้งหมด

 

02 เมษายน 2564 12:57:54 admin
พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันนี้ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ประภัสสร สมบัติศรี รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา วรรณา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

-----------------------

#ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

01 เมษายน 2564 17:06:37 admin
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๒/๑ โควตาเครือข่ายพื้นที่ (โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันนี้ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บูรณารมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ ๒/๑ โควตาเครือข่ายพื้นที่ (โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๕๑ คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งในการสอบ ฯ จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้า-ออกอาคารและห้องสัมภาษณ์

ดูภาพทั้งหมด

31 มีนาคม 2564 16:21:04 admin
"เตรียมตัวสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ" สำหรับนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ "

วันนี้ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาเกษตรศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน "เตรียมตัวสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ" สำหรับนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ " โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรญา ครองยุติ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ บุคลิกภาพและการแต่งกายเพื่อการสัมภาษณ์งาน วิทยากรโดย อาจารย์จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดูภาพทั้งหมด

#เกษตรศาสตร์สัมพันธ์

31 มีนาคม 2564 15:55:04 admin